StartAbonnemangsavgifter
Informationstjänst

Abonnemangsavgifter

Publicerad 2017-08-04
Uppdaterad 2020-06-02 15:56
Som boende i Sala kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är du en del av vårt VA-kollektiv vilket betyder att du tillsammans med andra anslutna gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige bekostas av VA-kollektivet med hjälp av VA-taxan. Verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris och ha ett nollresultat, dvs. varken gå med vinst eller förlust. Eftersom alla kommuner har olika förutsättningar gällande sina ledningsnät, antal invånare, ytor och reningsverk blir VA-taxan olika i olika kommuner. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om sin kommuns VA-taxa och också sätter ramarna för hela VA-verksamheten. 

När du ska ansluta dig till kommunalt VA betalar du en engångsavgift, en så kallad anläggningsavgift. Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar en brukningsavgift. 

Abonnemangsavgifter

Brukningsavgiften delas in i en fast avgift, en förbrukningsavgift (rörlig) samt en avgift per år och lägenhet. 

En ny VA-taxa gäller från och med 1 januari 2020 och kostnaderna enligt den är beskrivna nedan.

Vatten, spillvatten och dagvatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 3 684 kr/år
Rörlig avgift: 17,80 kr/m³

Vatten och spillvatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 3 137 kr/år
Rörlig avgift: 17,80 kr/m³

Endast vatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 1 295 kr/år
Rörlig avgift: 7,12 kr/m³

Endast spillvatten

Fast avgift + lägenhetsavgift (normalvilla): 1 842 kr/år
Rörlig avgift: 10,68 kr/m³

Räkneexempel

Årskostnad för en bostadsfastighet ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten med en vattenförbrukning på 150 m³ är: 6 354 kr. Fasta avgifter på 3 684 kr + rörliga avgifter på 2 670 kr (150 m³ x 17,80 kr).

Anslutningsavgifter - bostadsfastighet

Anläggningsavgiften avser framdragning av vatten, spillvatten och dagvatten till tomtgräns och upprättande av förbindelsepunkt. Om anslutningen inte gäller alla våra vattentjänster reduceras kostnaden enligt procentfördelningen inom parentes nedan:

Servisavgift: 40 238 kr (en ledning 70%, två ledningar 85%, tre ledningar 100%)

Förbindelsepunktsavgift: 30 178 kr (vatten 30%, spillvatten 50%, dagvatten 20%)

Lägenhetsavgift: 18 107 kr (vatten 30%, spillvatten 50%, dagvatten 20%)

Tomtyteavgift: 40 kr/m² (vatten 30%, spillvatten 50%, dagvatten 20%)

Riktlinjer för reduktion av va-avgifter vid onormal vattenförbrukning

Fastighetsägaren ansvarar för allt vatten som levereras till fastigheten men vid avvikelse av normalförbrukningen, dolt läckage, kan under vissa förutsättningar en reduktion av va-avgifter bli aktuellt.

För att en reduktion ska medges krävs att överförbrukningen är minst 50 % av normalförbrukningen och att den överstiger 100 m3/år. Läs gärna mer i Sala kommuns riktlinjer för reduktion via länken nedan eller använd självservicetjänsten om du vill ansöka om reduktion av va-avgift. 

Kontakt teknisk handläggare

Tfn 0224-74 75 68
E-post samhallsbyggnad@sala.se