StartSjälvservice
Katalog

Självservice

Publicerad 2019-01-23
Uppdaterad 2019-01-23
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Här hittar du kommunens olika tjänster för Självservice där du kan ansöka och anmäla direkt i onlineformulär men även via vanliga blanketter.

Välj en bokstav för att söka självservice i en alfabetisk lista.

 • Affischering på anslagstavlor - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-13 13:29

  Kommunen äger nio offentliga anslagstavlor placerade i centrala Sala som är avsedda för affischering av publika arrangemang och evenemang. Uppsättning och nedtagning av affischer sköts på entrepre...

 • Aktuella Upphandlingar

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-26 10:04

  Kommunens aktuella upphandlingar annonseras normalt i Tendsign. Här hittar du hittar du även övriga offentliga upphandlingar inom Sala kommun som är publicerade av kommunala bolag, landsting och st...

 • Alkohol, folköl, försäljning/servering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-28 10:24

  Den som vill sälja folköl i detaljhandeln måste enligt alkohollagen göra en anmälan till kommunen senast när försäljningen startar. Syftet är att förhindra att minderåriga köper folköl och att begr...

 • Alkohol, servering till allmänhet - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-14 14:42

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. Den här ansökan avser serveringstillstånd f...

 • Alkohol, servering, tillfälligt tillstånd för slutet sällskap eller enstaka tillfällen - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:46

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring p...

 • Alkohol, serveringsansvarig personal - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-28 13:22

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering avses att alkoholdrycker säljs för förtäring p...

 • Anläggningsuppgifter till föreningsregistret - Rapportera

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-05-06 07:47

  I Sala finns föreningar som har anläggningar av olika slag. Kommunen har ett register på dessa anläggningar och det är föreningarna som vid behov anmäler uppdatering av uppgifterna. Registret är ti...

 • Annons på infartstavlor - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-21 08:02

  Annonsering av korta textbudskap på kommunens fyra elektroniska infartstavlor som är uppställda utefter Salas större infartsvägar från Avesta, Uppsala, Enköping och Västerås.

 • Anställning, timvikarie inom barn och utbildning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-08 10:54

  Här anmäler du intresse för arbete som timvikarie inom kommunens verksamheter inom förskola, skola, fritids och särskola.

 • Anställning, timvikarie inom måltidsenheten - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-24 13:49

  Här anmäler du intresse för arbete som timvikarie på kommunens måltidsenhet som ansvarar för kommunens storkök och restauranger. Vi är 70 anställda fördelade på fem områden och serverar 4 000 port...

 • Anställning, timvikarie inom vård och omsorg - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-07 12:55

  Vi söker dig som vill arbeta inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet och som vill medverka till att människor ska kunna leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv. ...

 • Användning av massor/avfall för anläggningsändamål - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-01 10:39

  Det är enligt miljöbalken förbjudet att utan anmälan använda avfall till anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa. Om...

 • Arrangemang till evenemangskalendern - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-16 14:05

  Evenemangskalendern är en tjänst som kommunen driver för att marknadsföra alla evenemang som äger rum i Sala.

 • Arrangemangsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-19 13:34

  Arrangemangsbidrag kan sökas av förening, organisation eller företag som har sitt säte i Sala kommun och ges till enstaka offentliga arrangemang som kan anses ligga utanför ordinarie verksamhet. A...

 • Arrangemangsbidrag - Redovisning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-20 10:35

  Arrangemang som beviljats stöd ska skicka in en redovisning senast 3 månader efter avslutat evenemang.

 • Arrangemangsbidrag Snabb slant - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-23 14:34

  Snabb slant är ett bidrag för dig som vill genomföra ett kultur- eller fritidsprojekt av engångskaraktär som t ex en filmvisning, fotoutställning, workshop, konsert, pingisturnering eller debattkvä...

 • Arrangemangsbidrag Snabb slant - Redovisning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-20 09:29

  Redovisningen ska lämnas senast 3 veckor efter att aktiviteten genomförts.

 • Autogirobetalning för vattenabonnemang - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-24 10:43

  Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro. Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektr...

 • Avfall, mellanlagring - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-04 10:30

  Om du ska mellanlagra annat avfall än farligt avfall och om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle väger 10-10 000 ton ska du anmäla det till kommunen. Är den totala mängden mer än 1...

 • Avfall, sopsortering - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-10-03 14:08

 • Avlopp, enskilt - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-24 15:36

  Fastigheter som ligger på landsbygden saknar ofta möjlighet att koppla sitt avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet. På dessa fastigheter måste avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk oc...

 • Badvattenkvalitet - tillsyn

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-11 08:46

  Tillsyn och provtagning för Sala och Heby kommuns kommunala utebad Provtagningen inför varje  badsäsong inleds med att det tas ett referensprov och därefter tre prov...

 • Befrielse från hämtning av hushållsavfall - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-06 10:51

 • Begravningsombud - Rådgivning

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-08-23 22:34

  När en församling inom Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och någon som inte tillhör Svenska kyrkan ska begravas, ska begravningsombudet granska att församlingen beaktar de särs...

 • Belastningsregistret, utdrag (förskola, skola, barnomsorg) - Begäran

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-26 15:02

  Enligt lag ansvarar Rikspolisstyrelsen för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för bro...

 • Belastningsregistret, utdrag HVB-hem (442.7)

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-23 15:46

  Enligt lag ansvarar Rikspolisstyrelsen för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för bro...

 • Belastningsregistret, utdrag LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9)

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-17 09:04

  Enligt lag ansvarar Rikspolisstyrelsen för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för bro...

 • Beslut, trafik- och reserelaterade avslag - Överklaga

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-11-02 16:34

  Färdtjänst - Riksfärdtjänst Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland, handlägger din ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst och svarar på frågor om tjänsten. Sala kommun ä...

 • Beslut, vård- och omsorgsrelaterade avslag - Överklaga

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-07-06 11:43

  Om du vill överklaga ditt beslut (helt eller delvis) kan du få hjälp med detta av den handläggare som fattat beslutet. Överklagan skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Vård och oms...

 • Betyg och examen - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-30 11:18

  Vuxnas Lärande kan hjälpa dig att ta ut slutbetyg, gymnasieexamen eller utdrag ur betygskatalogen. Har du läst i Sala vänder du dig till studie- och yrkesvägledningen för att få hjälp med att ta u...

 • Bibliotekets databaser

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-11-27 13:58

  Biblioteket ger dig tillgång till ett antal databaser av olika slag. Du kan använda databaserna när du besöker biblioteket. En del kan du också komma åt hemifrån via ditt lånekortsnummer. Alex För...

 • Bidrag, inackordering, gymnasial utbildning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-28 15:08

  Enligt skollagen ska hemkommunen utbetala inackorderingsbidrag till studerande vid gymnasieskola eller gymnasiesärskola i annan kommun. Bidraget utbetalas till dig som behöver inackordering på grun...

 • Bistånd enligt Socialtjänstlagen - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-12 08:58

  Biståndsansökan innehåller: Trygghetslarm, Kontaktperson, Särskilt boende, Mathållning, Ledsagning, Korttidsboende, Hjälp i hemmet, Avlösning/omvårdnad och Boendestöd När en person har svårt att k...

 • Bli fadder för nyanländ - intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-03 14:34

  Är du intresserad av att bli fadder till nyanlända? Nu söker vi svenska eller redan etablerade personer/familjer som är intresserade av att vara en kontakt till nyanlända personer/familjer.

 • Blomlådor som trafikhinder - [Upphört]

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-19 11:00

  Tjänsten för att ansöka om blomlådor som tillfälliga farthinder på Sala kommuns gator har upphört och har ersatts med möjligheten att ansöka om så kallade Flexibumps. Flexibumps är mobila fart...

 • Boendeparkeringstillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-16 08:08

  OBS. Under sommarmånaderna kommer handläggningstiden för parkeringstillstånden att förlängas p.g.a. semestertider. Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti så ansök redan nu om ett n...

 • Borgerlig vigsel - bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-20 09:09

  Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun. Här kan ni boka tid för borgerlig vigsel genom a...

 • Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-29 09:47

  Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att göra anpassningar av bostäder och möjliggöra självständighet i eget boende. Bidraget gäller för enskilda hem och för anpassning av bostadens fasta fun...

 • Brandfarliga varor, hantering, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-28 15:48

  Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), kan tillstånd krävas om du hanterar brandfarliga varor i större mängder och/eller yrkesmässigt. Lagens syfte är att hindra att såd...

 • Brandskydd - redogörelse

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Sedan 1 jan 2004 omfattas vissa byggnadsägare av krav på att lämna en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd till kommunen. Kriterierna för att omfattas av kravet framgår av Statens räddningsve...

 • Budget- och skuldrådgivning - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-07-04 10:35

  Skuldsaneringslagen ger de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller helt avskrivna och därigenom komma ur en helt hopplös situation. Det är en djupt mänsklig lag som är b...

 • Busskort/resebidrag vid gymnasial utbildning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-01 13:22

  Gymnasieelev som är folkbokförd i Sala kommun och dagligen reser till skolor mer än 6 km från bostad har rätt till reseersättning till och med det första kalenderhalvåret (vårterminen ut) det år de...

 • Bygga inom strandskyddat område, dispens - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-28 16:00

  Om man vill bygga inom strandskyddat område krävs dispens från kommunen. Detta gäller alla typer av byggnationer i strandmiljöer, såväl husbyggnation som bryggor. Även all grävningsverksamhet, alla...

 • Bygglov för skyltar - ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-28 16:01

  Olika former av reklam och information är idag en integrerad del av stadsrummet. Placering och utformning av skyltar har stor inverkan på hur vi upplever såväl enskilda byggnader som hela stadsmilj...

 • Bygglov, marklov, rivningslov - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 10:01

  Bygglov behövs enligt Plan- och bygglagen för nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad av hus plank med mera inom en fastighet. I varje kommun regleras förutsättningarna gällande byggrätten för fastighete...

 • Bygglovsrådgivning - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-27 10:09

  Kommunen erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt. Vid bygglovsrådgivningen får du träffa en av byggenhetens handläggare och får reda på sådant...

 • Byggnadsarbete enligt Plan- och byggförordningen - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 10:28

  Om du vill installera en eldstad, väsentligt ändra konstruktionen i ditt hus, bygga komplementbyggnad 25 m², bygga till huvudbyggnad 15 m², inreda ytterligare bostad i enbostadshus eller ...

 • Catering, kryddning, provsmakning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 11:08

  Med denna blankett kan du anmäla cateringuppdrag, kryddning av snaps samt provsmakning av alkoholhaltiga drycker för allmänheten och slutna sällskap. Catering Vid cateringuppdrag till slutet säll...

 • Cistern, installation - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-19 10:12

  Vid installation av cisterner ska Bygg och miljö Sala-Heby informeras. Detta behöver dock inte göras för cisterner som avses installeras i bostadshus för uppvärmning. Anmälan ska göras för cistern...

 • Cistern, skrotad - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-19 09:18

  Om en cistern avses att inte användas för förvaring av olja eller diesel ska detta anmälas skriftligt till Bygg och miljö Sala-Heby så cisternen kan tas ur cisternregistret. Cisternen ska antingen...

 • Deltagande i valfrihetssystem (LOV), godkännande - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-29 14:27

  Lagen om valfrihet (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. Den är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill överlåta valet av utförare av hälsovård och s...

 • Detaljplan, ny/ändrad - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-09-16 22:49

  I en detaljplan anges vilket ändamål som tillåts på marken, exempelvis bostäder, handel eller industri. Det kan också finnas bestämmelser om hur stora byggnader får vara och hur de ska utformas. O...

 • Djurhållning inom detaljplan, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-04-10 15:40

  Om du håller vissa djur inom ett område som är detaljplanelagt/tätbebyggt kan du behöva tillstånd från bygg- och miljönämnden i Sala eller Bygg- och miljönämnden i Heby. Enligt de lokala föreskrif...

 • Egen eller kommunal anläggning, investeringsbidrag (C) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-02-22 14:06

  Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommun. Bidraget avser mer omfattande reparationer, inköp av maskiner, nyb...

 • Egen eller kommunal anläggning, skötselbidrag (A+B) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-02-03 08:38

  Detta bidrag syftar till att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommun. Bidraget avser drift, underhåll och skötseltimmar av hela anläggninge...

 • Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd - ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-06 08:49

  Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- ...

 • Ekonomiskt stöd enligt LSS, utbetalning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-17 08:58

  Denna blankett används för att söka utbetalning av ekonomiskt stöd vid personlig assistents sjukfrånvaro.

 • Elbilsladdning - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-29 15:26

  Det är det kommunala energibolaget Sala-Heby Energi AB som förser kommunen med fyra laddningsstationer för elfordon. Tre av laddningsstationerna drivs i samarbete med företaget InCharge (betal...

 • Energieffektivisering - Rådgivning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-12 15:49

  Energirådgivning kan vara början på ditt energibesparingsarbete. Alla kommuner har tillgång till en energi- och klimatrådgivare som gratis och opartisk kan hjälpa dig att få ner din energiförbrukni...

 • Energimätare - Boka

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-05-04 11:57

  Med hjälp av en energimätare kan du få en uppfattning om vad olika elapparater har för energiförbrukning och se om till exempel din gamla frys drar onödigt mycket energi. Det kanske lönar sig att k...

 • Etablering

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-08 10:00

  Vill du etablera ditt företag i Sala? Näringslivskontoret erbjuder enkla kontaktvägar, service och praktisk hjälp vid företagets etablering i Sala – innan, under och efter själva etableringe...

 • Explosiva varor, hantering, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Från och med 1 september 2010 tog kommunen över tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor från polisen. Tillståndsgivning för förvärv, förvaring, handel, överföring samt godkännande av före...

 • Fakturor från kommunen - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-02 14:19

  Kommunen hanterar alla fakturor elektroniskt. Du som privatperson har möjlighet att få dina fakturor elektroniskt som e-faktura direkt till din Internetbank och det finns även möjlighet att betala ...

 • Fakturor till kommunen - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-26 11:26

  Kommunen hanterar alla fakturor elektroniskt. Den elektroniska hanteringen omfattar samtliga leverantörsfakturor till alla kommunens verksamheter. Samtliga fakturor måste alltid märkas med en refer...

 • Familjebehandling - ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-04 12:28

  Familjebehandling är en frivillig öppenvårdsinsats efter beslut från en socialsekreterare. Som förälder kan man ta kontakt med och ansöka om stöd och hjälp hos Barn och ungdomsenheten på Vård och o...

 • Familjehem - Intresseanmälan och socialregisterutdrag

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-25 11:13

  Ett familjehem blir barnets eller ungdomens nya hem. En placering i familjehem kan vara allt från några få veckor till en hel uppväxt. Med denna blankett kan du anmäla intresse om att bli familjehe...

 • Familjerätt - rådgivning

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-05-25 16:25

  Att fortsätta vara föräldrar tillsammans efter en separation kan ibland vara svårt. Även om alla föräldrar har ambitionen att göra det man upplever vara bäst för barnen är det inte självklart att d...

 • Familjerådgivning - bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-21 10:59

  Familjerådgivningen erbjuder er som vill få hjälp att lösa problem i familjen eller parförhållandet rädda äktenskapet eller kunna samarbeta bättre, även om ni tänker gå skilda vägar, kunna samtala ...

 • Feriearbete, ungdom - ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-19 09:02

  För Sala kommun är det viktigt att erbjuda feriearbete till dig som är gymnasieungdom och folkbokförd i kommunen. Syftet med feriearbetet är att du ska få arbetslivserfarenhet och en inbl...

 • Fjärrlån - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-04-21 11:46

  Med denna tjänst har du möjlighet att beställa böcker som inte finns i stadsbibliotekets samlingar, men som vi kan låna in åt dig från ett annat bibliotek. Du kan också via fjärrlån beställa kopior...

 • Fondmedel, vård och omsorg - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-20 12:29

  Fonderna riktar sig till äldre personer (50 år) som bott i Sala kommun de senaste 5 åren.

 • Fotbollsplaner - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 11:45

  Fotbollsplaner Om du tar bollen, har vi planen! Det finns många möjligheter att träna och spela fotboll. Träna på grus, gräs eller konstgräs. Kultur och fritid hyr ut fotbollsplaner på L...

 • Fristående förskola i Sala kommun, driva - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-31 11:32

  Den som vill starta fristående förskola i Sala kommun ska lämna in en ansökan till skolnämnden. Nämnden ska godkänna den enskilde som huvudman för förskola om den som söker bedöms kunna följa de fö...

 • Fullmakt SchoolSoft

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-26 14:42

  Fullmakt för exempelvis familjehem och gode män för åtkomst till SchoolSoft. 

 • Fyrverkerier - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 13:23

  Fyrverkerier är festliga och hör till högtider så som nyårsfirandet. Dessvärre är det inte ovanligt att fyrverkerier också orsakar bränder och personskador. Med tanke på brandfaran som följer med f...

 • Färdtjänst - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-05 11:11

  Färdtjänst är en färdtjänstresa inom den egna folkbokföringskommunen. För att få använda färdtjänst måste du först skicka in en ansökan. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland,&...

 • Få en fadder som nyanländ - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-03 14:33

  Är du nyanländ och intresserad av att få en fadder? Vi söker dig som är nyanländ och är intresserad av kontakt med svenska eller redan etablerade personer/familjer. Med en fadder känner man s...

 • Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger och den som använder byggnader eller andra anläggningar hela ansvaret för brandskyddet. Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ha o...

 • Förening med social inriktning, generellt bidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 11:48

  Bidraget ska stödja och främja det ideella föreningsarbetet i Sala kommun.

 • Föreningsdrivna samlingslokaler, driftsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-12-20 16:35

  Bidrag till föreningsdrivna samlingslokaler är uppdelat i två delar: driftsbidrag och investeringsbidrag. Med denna blankett ansöker du om driftsbidrag vilket avser stödja föreningar som driver eg...

 • Föreningsdrivna samlingslokaler, investeringsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-12-20 16:16

  Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som driver egen eller kommunal samlingslokal. Bidraget avser mer omfattande reparationer eller kostsamma förbättringar av samlingslokalen som innebä...

 • Föreningsledarstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:26

  Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänt ideell ledarinsats inom föreningslivet i Sala" och delas lika mellan stipendiaten och den förening där ledaren är verksam. Stipend...

 • Föreningsläger - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-15 08:29

  Kultur & Fritid erbjuder föreningar att boka idrottslokaler för lägerverksamhet. Det finns även möjlighet till enkel övernattning i gymnastiksalar och övernattning på vandrarhem eller hotell. ...

 • Föreningsregistret, uppgifter - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-14 13:44

  Att gå med i föreningsregistret är en handling som inte bara är till fördel för din förening utan även för Sala kommuns invånare. Som förening är det viktigt att synas, samtidigt som det underlätta...

 • Företagsbesök

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-08 10:12

  Vi besöker gärna dig som företagare för att skapa en god relation och för att fånga upp aktuella frågor. Vid besöken samtalar vi om företagets situation i sin helhet med framtidsinriktning. Detta ...

 • Företagsregister

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-04 09:59

  I vårt företagsregister finns kontaktuppgifter till ca 1900 företag i Sala kommun, från enskilda firmor till större aktiebolag. Syftet med registret är dels att visa företagarna vilka resurser och ...

 • Förhandsbesked - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 14:46

  Förhandsbesked innebär en lämplighetsprövning för nybyggnation på en utpekad plats, d.v.s. en lokaliseringsprövning. Syftet är att byggherren/sökande ska kunna få ett första besked för att kunna fo...

 • Förtroendevald, ersättning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-30 11:59

  Denna blankett används som underlag för utbetalning av ersättning vid förtroendeuppdrag. Blanketten är endast ämnad för förtroendeuppdrag som utförts under en kalenderdag.

 • Gator och vägar, fel - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-26 14:54

  Den här tjänsten kan du använda för att anmäla fel på kommunens allmänna gator och vägar.

 • God man för ensamkommande barn - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:37

  Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn använder du den här blanketten för att meddela ditt intresse till Överförmyndaren.

 • God man och förvaltare - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:37

  Fyll i den här blanketten om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare och lämna sedan in den till överförmyndaren.

 • Grovavfall, hantering - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-15 15:45

  Av det som lämnas till Återbruket-Returen kan ca 85 % återvinnas som material eller som energi. Av tidningspapper, wellpapp, och returkartong blir det nytt papper eller kartong. Glaset blir nytt g...

 • Grundläggande vuxenutbildning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-30 15:25

  Vuxnas lärande i Sala ansvarar för grundläggande vuxenutbildning i Sala kommun. Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kunskapsnivå. Du har rätt att delta i utbildning på grundl...

 • Gymnasial vuxenutbildning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-18 11:24

  Hur söker jag? VIKTIGT att tänka på är att Sala kommun har egna ansökningstider gentemot andra kommuner. När det gäller ansökan till annan kommun än Sala, måste du själv kontrollera den kommunens...

 • Gymnasieplats - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-24 08:13

  Med denna tjänst söker du till gymnasiet via webbplatsen Dexter.

 • Gångfartsområde - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-02 11:11

  Blandningen av olika trafikantgrupper i ett gångfartsområde kan av många upplevas som att det känns rörigt och att det är svårt att veta vad som gäller. Därför vill Tekniska kontoret vid Sala kommu...

 • Hindersprövning - Ansökan och försäkran

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-05-27 11:27

  Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Ansöker gör ni genom att fylla i en blankett som ni skickar in till Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar ...

 • Hygienisk verksamhet (stickande/skärande), bassängbad, undervisningsverksamhet, solarium, med mer - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-29 09:30

  Denna tjänst kan användas för att anmäla en verksamhet enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt solarier. Den omfattar följande verksamheter: Hygienisk verksa...

 • Hälsouppgift - Anmäla/förnya

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 15:03

  För att bättre kunna bedöma elevens hälsa behöver skolhälsovården få en bild av tidigare eller nuvarande sjukdomar m.m. Som underlag i hälsosamtalet använder skolsköterskan och skolläkaren den ify...

 • Idrottslokaler - bokningsförfrågan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-04-27 16:31

  Här kan du lämna önskemål om träningstider för en hel säsong (höst/vår) i kommunens idrottslokaler.   

 • Idrottslokaler - sök lediga tider

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-19 13:11

  Här kan du söka lediga tider i kommunens idrottslokaler.

 • Inkomstuppgift, barnomsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-16 11:19

  Den största delen av kostnaderna för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalas gemensamt av alla via skatten. En del av kostnaderna betalas ändå direkt av vårdnadshavarna via avgi...

 • Intyg om årsinkomst och löneavdrag för förtroendevalda - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-07 13:23

  Denna blankett används för att styrka den förtroendevaldas yrkande om ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

 • Kartor - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-03 11:31

  Här hittar du olika typer av kartor över kommunen och information om vilka karttjänster vi kan erbjuda. Tryckta kartor En tryckt karta med Sala kommun och tätorter kan du beställa eller hämta på ...

 • Kemisk bekämpning, spridning, enl. 40 §, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-25 11:41

  Med denna blankett kan du ansöka om tillstånd för spridning av kemisk bekämpning enl. 40 § SFS 2014:425. Tillstånd från kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 om...

 • Kemiska bekämpningsmedel, spridning, enl. 41 § - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-25 11:38

  Med denna blankett kan du anmäla spridning av kemiska bekämpningsmedel enl. 41 § SFS 2014:425. En skriftlig anmälan till kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 o...

 • Kompostering av hushållsavfall - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-04 11:22

  Varje svensk producerar i genomsnitt 200-250 kg hushållsavfall per år, med trädgårdsavfall 25-50 kg mer. Ungefär hälften är matavfall och annat organiskt material som man själv kan kompostera. ...

 • Kompostering av latrin, urinsortering - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-25 14:00

  Kompostering av latrin Latrin från en torr toalett måste tas omhand på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Detta sker enklast genom att materialet komposteras. Separat omhände...

 • Kontaktfamilj - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-04-06 15:04

  Kontaktfamilj - något för dig? Kontaktfamilj ska vara resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen kan fungera som en förebild. Det kan vara ensamståen...

 • Kontaktperson - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-14 09:07

  Kontaktperson - något för dig? Som Kontaktperson arbetar du i förebyggande syfte för att främja sociala kontakter och människors utveckling. Ett intressant och givande arbete. Såväl familjer som...

 • Kontrollansvarig - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:43

  Kontrollansvarig anmäls i samband med att du söker bygglov. Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena skall kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunska...

 • Kulturaktör - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-07-03 13:07

 • Kulturarvsstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:16

  I enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20 § 193 utlyses ett nytt Kulturarvsstipendium á 30.000 kr. Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utveck...

 • Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer, fornlämningar - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-03 11:29

  I Sala och Heby kommuner finns många vackra och värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer som behöver särskild uppmärksamhet och omsorg vid om- eller tillbyggnad. Enligt Plan- och bygglagen ska f...

 • Kulturnatta, arrangemang - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-05 15:49

  Kulturnatta är sedan 2002 ett årligt kulturarrangemang då kommunens kulturutövare visar upp sig själva och sina aktiviteter. 2019 infaller Kulturnatta lördagen den 11 maj.

 • Kulturskolan, kurser - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-13 12:45

  Kulturskolan erbjuder dig möjligheten att lära dig ett instrument, spela med andra, sjunga i kör eller utveckla din egen sångförmåga. Vi erbjuder även estetisk verksamhet som dans och bild och...

 • Kulturstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:19

  Kulturstipendiet är en belöning för värdefull kulturgärning. Sala kulturstipendium är avsett som stöd och uppmuntran för verksamhet inom skilda aktuella områden. Stipendiet är på 25.000 kr. ...

 • Köldmedier - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-25 12:55

  Köldmedier används ibland annat kylskåp, frysar, mjölktankar, värmepumpar och luftkonditioneringar. De kan innehålla ämnen som bryter ner ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten. Återkommand...

 • Lasse O´Månssons naturastipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-19 13:21

  Lasse O'Månssons naturastipendium instiftades 2010 av dåvarande Kultur- och fritidsnämnden. Stipendiet avser fritt sommarboende för skapande personer i Drängstugan vid Sala silvergruva. Stipen...

 • Ledig mark och lokaler

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-17 15:28

  För dig som söker ledig mark och lokaler i Sala kommun hänvisar vi till den externa tjänsten Lokalguiden där kommunen och olika lokaluthyrare kan annonsera lediga objekt. 

 • Ledighet, elev - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 16:02

  Om en elev behöver ledigt från skolan ska en skriftlig anmälan lämnas in till skolan. Mentor/klassföreståndare kan bevilja upp till tio dagar ledighet per läsår. Exakt antal dagar som mentor/klassf...

 • Ledsagare vid färdtjänst - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-15 09:11

  Ledsagare beviljas dig om ditt funktionshinder medför behov av kvalificerat stöd under färdtjänstresan, utöver den hjälp som föraren kan tillhandahålla. Har du beviljats tillstånd till ledsagare sk...

 • Livsmedelsanläggning, avregistrering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 11:40

  Företagare eller privatpersoner som vill avregistrera en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö i Sala-Heby.

 • Livsmedelsanläggning, registrering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 11:40

  Företagare eller privatpersoner som vill starta eller överta en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö Sala-Heby innan verksamheten kan starta. Registreringen är knuten t...

 • Lokala trafikföreskrifter - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-09-19 13:05

  Sala kommun har nästan 800 lokala trafikföreskrifter som reglerar trafiken i kommunen.

 • Lotteritillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 16:13

  Ideella föreningar kan anordna lotterier. Kultur- och fritidskontoret är myndighet för registrering, tillstånd och tillsyn när det gäller lotteriärenden som redovisas i Sala kommun. Tillsynen gäll...

 • Lägenhetsregistret, flerbostadshus - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-05-16 06:50

  Lägenhetsregistrets syfte är att skapa hushålls- och bostadsstatistik som ska användas i samhällsplanering och forskning. Folkbokföring sker på lägenhet i stället för som tidigare på fastighet. Fa...

 • Lägenhetsregistret, småhus - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-05-16 06:50

  Lägenhetsregistrets syfte är att skapa hushålls- och bostadsstatistik som ska användas i samhällsplanering och forskning. Folkbokföring sker på lägenhet i stället för som tidigare på fastighet. Fa...

 • Lämna synpunkter - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-15 09:51

  Sala kommun vill bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet. Vi behöver därför dina synpunkter på våra verksamheter och tjänster. Såväl klagomål som beröm men även förslag mottages tacks...

 • Lämna synpunkter på skolverksamheten - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-24 08:06

  Syftet är att få underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet, samt att ge medborgarna större möjligheter att påverka. Ibland kan det också handla om att tydligt förklara vårt uppd...

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-21 15:31

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Lärvux (särskild utbildning för vuxna) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-15 08:41

  Välkommen till Lärvux   Lärvux är en frivillig vuxenutbildning för dig över 20 år som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen följer läroplanens värdegrund, ...

 • Låna om eller reservera böcker - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-15 10:55

  Omlån kan göras via bibliotekskatalogen, e-post, per telefon eller på plats i biblioteket. Omlån via bibliotekskatalogen kräver PIN-kod. Kontakta biblioteket om du saknar PIN-kod. Förutsättning...

 • Lånekort - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-23 11:22

  Här kan du beställa lånekort. Observera att du personligen måste komma till biblioteket och uppvisa giltig fotolegitimation. 

 • Makars namn - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-15 10:55

  Enligt namnlagen ska de som ingår äktenskap anmäla sitt val av efternamn till Skatteverket senast i samband med vigseln. Du som är svensk medborgare måste i samband med vigseln anmäla till Skattev...

 • Marknadsplats - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-27 14:44

  Här kan du ansöka om marknadsplats hos LG-Marknader AB som är Sala kommuns entreprenör för höst- och vintermarknaden i Sala. Vintermarknaden äger rum den 4:e veckan i februari (fredag och lördag) ...

 • Matförgiftning, misstänkt - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 09:20

  Här kan du anmäla en misstänkt matförgiftning online. Har du eller har du haft diarré eller kräkningar? Misstänker du att det beror på något du ätit eller druckit? Bor du i Sala eller H...

 • Matsedel för skolorna i Sala kommun

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-24 13:49

  Matsedeln är densamma för alla skolor i kommunen (med få undantag), och kan förutom att hittas på den här sidan också hämtas in som en app till mobiler och surfplattor. Utformandet och planeringen...

 • Medborgarförslag - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 09:22

  Vill du påverka kommunens verksamhet? Har du idéer och förslag på hur kommunen kan bli bättre? Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Föl...

 • Medgivande till autogiro - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 10:05

  Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro. Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektr...

 • Meny för våra seniorrestauranger

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-24 13:49

 • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-10 12:53

  För att starta, ändra eller bedriva många typer av verksamheter krävs en anmälan alternativt tillstånd enligt miljöbalken. Energianläggningar, mekaniska verkstäder, avloppsreningsverk, avfallsanlä...

 • Miljöfarlig verksamhet, djurhållning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-08 15:40

  Om du ska starta ny verksamhet med djur eller utöka din befintliga djurhållning ska du anmäla det till kommunen om djurantalet överstiger 100 djurenheter. Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen om ...

 • Mobila farthinder, Flexibumps - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-21 11:30

  Den tidigare tjänsten för ansökan om blomlådor som farthinder har upphört och är istället ersatt med ansökan om flexibla gummigupp (farthinder), så kallade Flexibumps. Flexibumps är ett mobilt...

 • Modersmålsundervisning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-14 08:25

  Modersmålsundervisning kan vårdnadshavare med barn som talar ett annat modersmål än svenska hemma. Här ansöker vårdnadshavare om modersmålsundervisning för elev i grundskolan/grundsärskolan. Blank...

 • Nyhetsbrev för näringslivet - prenumerera

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-23 13:18

 • Nyttoparkeringstillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-09-19 13:40

  Vid godkänd ansökan kommer tillståndet att gälla från när det föregående gick ut. Företag som har fordonet som arbetsplats (för hantverkare, bud, viss inspektionsverksamhet eller särskilda sociala ...

 • Orm inom detaljplan, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-06 10:41

  För att få hålla orm inom ett område som är detaljplanelagt/tätbebyggt behöver du tillstånd från bygg- och miljönämnden i Sala eller miljö- och byggnämnden i Heby. Tillståndskravet baserar sig på ...

 • PCB-sanering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-01 09:16

  PCB (polyklorerade bifenyler) är farligt för miljön och människors hälsa, det användes tidigare i byggnadsmaterial men är förbjudet sedan 1970-talet. PCB läcker fortfarande ut från exempelvis fog- ...

 • Parkeringsapp ePark - Nedladdning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-14 10:52

  I nästan 30 år har det funnits parkeringsskivor av papper i Sala. Numera finns även möjligheten att använda Sala kommuns parkeringsapp för smarta mobiler. ePARK heter appen som du kan ladda ned bå...

 • Parkeringstillstånd, rörelsehindrad - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-21 12:34

  Personer med rörelsehinder kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd som förare. Ansökan ska göras i den kommun där sökande är folkbokförd. Tillståndet är personligt och får bara användas av t...

 • Personalingång

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-01 13:39

  Personalingång Här hittar du länkar till kommunens interna verksamhetssystem som kräver inloggning. Om du har frågor kring: Besched och E-companion Kontakt: lon@sala.se, 0224-74 72 30...

 • Personuppgifter, registerutdrag - Begäran

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-06 16:09

  Rätt till insyn och registerutdrag Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Detta innebär att Sala kommun på begäran måste kunna tillhandahålla dessa uppgif...

 • Personuppgifts­incident - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-07 10:21

  Här rapporterar du personuppgiftsincidenter. Du rapporterar både om du vet att det inträffat en incident, om du misstänker att det har inträffat en incident eller om du ser en risk för att det kan ...

 • Plats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-19 16:31

  Med denna blankett kan du ansöka om plats i förskola, fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. För mer information om vilka förskolor i som finns i Sala kommun se dokumentbilagorna. I kommunens fö...

 • Plats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Uppsägning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 13:55

  Uppsägning ska alltid ske för att avtalet ska upphöra att gälla. Avtalstiden utgår för barn i förskoleåldern två månader efter uppsägning. För skolbarnsomsorg utgår avtalstiden en månad efter uppsä...

 • Plats, förskoleverksamhet, byte - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 13:59

  Med denna blankett kan du ansöka om byte av förskola eller byte av dagbarnvårdare.

 • Prov/tentamen på distans - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-30 15:41

  Syftet med denna tjänst är att ge dig som student och boende i Sala möjlighet att skriva prov/distanstentamen i närheten av bostadsadressen. När du gjort din anmälan till oss meddelar du din högsko...

 • Prövning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-30 11:34

  Du kan göra en prövning om du saknar betyg i ett ämne och behöver komplettera eller om du vill läsa upp ditt gymnasiebetyg. En prövning innebär att du på egen hand läser in ett ämne enligt kursplan...

 • Radonmätning - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-03 11:46

  Kommunen erbjuder en mätservice som innebär att du kan beställa en radonmätning till rabatterat pris. För att radonmätningen ska bli giltig krävs att den genomförs någon gång mellan oktober och apr...

 • Reduktion av VA-avgift vid onormal vattenförbrukning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-14 11:11

  Fastighetsägaren ansvarar för allt vatten som levereras till fastigheten men vid avvikelse av normalförbrukningen, dolt läckage, kan under vissa förutsättningar en reduktion av va-avgifter bli aktu...

 • Riksfärdtjänst - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-05 11:13

  Färdtjänst är en färdtjänstresa inom den egna folkbokföringskommunen. För att få använda färdtjänst måste du först skicka in en ansökan. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland,&...

 • Rådgivning och Företagsstöd

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-08 13:35

  Både du som redan är företagare och du som funderar på att starta företag är välkommen till Näringslivskontoret för råd, information och kontakter. Vi och våra samarbetspartners kan erbjuda rådgiv...

 • SFI (Svenska för invandrare)

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-30 16:10

  Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. På SFI-kurs lär du dig svenska. Kurserna ges i olika nivå...

 • Samhällsorientering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-30 16:21

  Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättighete...

 • Sanering, kvicksilverförorenade avloppsrör - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-09 15:58

  När en tandläkarpraktik ska läggas ner eller flytta ska avloppsledningar saneras från kvicksilver. Det är viktigt att saneringen görs på rätt sätt av en erfaren saneringsfirma. Innan saneringen ut...

 • Schakttillstånd - ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-14 09:11

  Så här ansöker du Ansökan görs på blanketten ovan och skickas till samhallsbyggnad@sala.se  Tillsammans med ansökningsblanketten bifogas ett kartunderlag som visar det planerade ar...

 • Schema för Vuxnas Lärande

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-18 11:25

  Här kan du som elev och lärare få information och se lektionstiderna för Vuxnas lärande i Sala. När du har klickat på länken kommer du att komma till schemasidan. Väl där väljer du sökbegrepp under...

 • Schema, vistelsetider i förskoleverksamhet och fritidshem - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 14:00

  Här kan du anmäla schema för ditt barns vistelsetider i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem). Det skall alltid finnas ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Blanke...

 • SchoolSoft - Inloggning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-13 16:53

  Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.&n...

 • Serviceinsatser 75 år - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-27 14:26

  Du som fyllt 75 år kan efter ansökan få upp till nio timmars servicetjänster, städning, tvätt och inköp, per månad beviljat genom s.k. förenklad biståndshandläggning. Är ni två personer i samma hus...

 • Serviceinsatser enligt LOV, genomförandeplan - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-01 14:33

  Företag som har godkänts och ingått avtal med kommunen angående utförande av serviceinsatser inom hemtjänsten ska upprätta en genomförandeplan för dessa serviceinsatser enligt Lagen om valfrihetssy...

 • Serviceinsatser inom hemtjänsten, val och omval av utförare - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-29 14:26

  Du har möjlighet att välja vilken utförare som skall utföra de serviceinsatser inom hemtjänsten som du beviljats. Valbara utförare är företag som godkänts att delta i valfrihetssystem enligt lagen ...

 • Skada/olycksfall, skola/förskoleverksamhet - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-27 13:39

  Alla barn i Sala kommuns skolor är försäkrade dygnet runt för olycksfall, vilket innebär att även olyckor som sker på fritiden ingår i försäkringen.  Om olycksfallet ägt rum i skolan under sk...

 • Skattesatser - Fakta

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-12-21 09:37

  Kommunalskatt och landstingsskatt I kommunalskatten ingår skatt till kommunen och till Landstinget Västmanland. För 2015 är skatten till kommunen 22,31 kr per beskattningsbar 100-lapp, och till la...

 • Skogsbruk (FSC®) - Klagomålsrutin

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-01 16:26

  FSC® står för "Forest Stewardship Council®", som enklast kan översättas till "skogsförvaltningsrådet". De är en internationell medlemsorganisation som verkar för et...

 • Skolgång vid annan skolenhet - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-13 08:34

  Denna tjänst används 1/ om ni önskar byta skola inom Sala kommun och detta ej beror på att barnet flyttat (ändrat folkbokföring). Vid flytt används blanketten Ansökan om skolplacering. 2/ om n...

 • Skolkort för gymnasie­elever i Västmanland - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 15:38

  Med elevresor avses gymnasieelevers dagliga resor mellan bostad och skola. Västmanlands lokaltrafik (VL) handlägger på uppdrag av de olika kommunerna ansökningarna gällande fria skolresor för gymna...

 • Skolplacering - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-19 17:03

  Denna tjänst används 1/   om ni flyttat till Sala kommun och har önskemål om skola för ert barn. Om ni ej har önskemål om skola, blir ni automatiskt placerade. Besked kommer så snart möjl...

 • Skolskjuts - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-11 11:11

  Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till gångavstånd till skola, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. I Sala kommu...

 • Skolstart vid särskilda förhållanden, ansökan om

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-04 12:46

  Under särskilda förhållanden kan ett barns skolstart utformas på andra sätt. Med ”särskilda förhållanden” menas att det skulle passa barnet bättre med tidigare eller senare skolgång. ...

 • Skönare stad, Kulturfond - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-01 13:24

  Medel ur Sala Sparbanks kulturfond kan sökas till följande ändamål: Utsmyckning av offentliga platser och byggnader, bevarande av konstverk eller minnesmärken av historiskt eller annat intresse. ...

 • Slamtömning, uppehåll, obebodd fastighet - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-20 16:03

  Har du frågor kring uppehåll i slamtömning kontakta kundtjänst, 0224-74 75 91

 • Sociala föreningar, projektbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 11:52

  Kultur och fritid i Sala lämnar bidrag till föreningar verksamma i Sala kommun. Projektbidraget avser att stödja pensionärsföreningarna i deras friskvårdsarbete.

 • Solpaneler och solvärme - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-04 08:48

  Inom planlagt område behövs bygglov om " byggnaden byter färg eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt". Om solpaneler eller solvärmeanl...

 • Sommarläger - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-11 19:31

  Sala kommun har som mål att erbjuda ett så brett lägerutbud som möjligt. Alla läger startar första dagen på Kulturkvarteret Täljstenen. Under lägren är samtliga deltagare försäkrade genom Sala kom...

 • Sotning, egen regi - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 11:57

 • Specialkost - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-24 13:49

  Barn/ungdomar med födoämnesallergi eller som behöver specialkost av religiösa eller etiska skäl har möjlighet att efter ansökan få specialkost serverad i förskola/grundskola/gymnasiet. OBS! Intyge...

 • Starta eget - Rådgivning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-24 15:48

  Checklista vid start av företag Vi på Näringslivskontoret vet hur man startar företag och du är alltid välkommen till oss, för att då diskutera din idé, få rådgivning, kontakter och hjälp m...

 • Stipendier och fonder, skolor - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-11 08:28

  Skolnämnden förvaltar fyra donationsfonder som privatpersoner kan söka medel från. Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond Ingen utdelning 2019 Fonden har som syfte att dela ut bidrag för sko...

 • Studieförbund, kommunalt bidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-12-20 16:02

  Bidraget avser att stödja studieförbund med verksamhet i Sala kommun.

 • Studiestöd från CSN - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-30 14:19

  Du kan välja att finansiera dina studier med studiestöd/studiemedel från CSN. Det är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel. Du kan få studiemedel för heltidsstudier eller deltidsstudier på 100...

 • Ställföreträdare - Godkännande

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:38

  Om huvudmannen enligt läkarintyg förstår vad saken gäller eller om den omyndiga fyllt 16 år ska personen skriva under ett godkännande att du blir god man eller förmyndare för henne/honom. Godkännan...

 • Ställföreträdare - Åtagande

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:38

  Om du blivit tillfrågad att bli god man, förvaltare eller förmyndare till en huvudman eller en omyndig och tackar ja till uppdraget ska du skriva under att du åtar dig uppdraget. Åtagandet ska vid...

 • Stöd och aktiviteter för äldre och funktionsnedsatta - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 16:32

  Salaguiden är en sammanställd och sorterad förteckning av bland annat: Seniorbostäder i Sala kommun Restauranger för äldre Träffpunkter/mötesplatser Frivilligverksamheter Fritid för äld...

 • Störning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 09:22

  Anmälan Samhällsbyggnadsutskottet och bygg- och miljönämnden handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö. En anmälning...

 • Särskilda insatser enligt LSS - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-27 12:03

  Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga...

 • Särskilt förordnad vårdnadshavare - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-05 14:21

  Bli särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) Sala kommun tar emot barn och unga som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare s.k. ensamkommande barn och unga. Mottagandet sker via en överensko...

 • Särskola, grund - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-11 12:59

  Grundsärskolans undervisning är anpassad för elever med lindrig utvecklingsstörning. Kursplanen innehåller samma ämnen som grundskolans, men undervisningen sker i små grupper och är konkret med ind...

 • Sök i bibliotekets katalog

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-08 10:22

  Lämna inköpsförslag Hjälp oss gärna genom att lämna förslag på böcker du tycker att biblioteket borde köpa in. Det går bra att lämna dina förslag via e-post, telefon eller när du besöker bibliote...

 • Tekniksprånget - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-23 16:07

  Tekniksprånget är ett praktikprogram som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av skolverket. Syftet med programmet är att inspirera fler ungdomar att söka ingenjörsutb...

 • Teknisk beskrivning för VA-installation

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:44

  I samband med att du gör en anmälan rörande ändring eller nyinstallation av vatten och avlopp kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel. Ju fler det...

 • Teknisk bilaga för bygglovsansökan och anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 12:54

  I samband med att du söker bygglov kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel. Ju fler detaljer du kan ge inför handläggningen av ditt ärende desto b...

 • Terrängkörningslagen, dispens - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-10 09:32

  Terrängkörningslagen är en så kallad förbudslag som i grunden förbjuder all körning med motordrivet fordon i terrängen. Med terräng menas all mark utanför byggd väg. I lagen finns ett antal genere...

 • Tobaksvaror, försäljning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-02 11:24

  Den som vill bedriva försäljning av tobaksvaror måste enligt tobakslagen göra en anmälan till kommunen innan försäljningen startar. Syftet är att förhindra att minderåriga köper tobak och att begrä...

 • Tomtkö, Sala kommun - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-13 14:22

  Den som önskar tomt eller småhus genom kommunens förmedling skall vara registrerad i kommunens tomt- och småhuskö. Fördelning av tomter och småhus sker efter den turordning i vilken sökande registr...

 • Torghandelsplatser - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 14:22

  Sala har torghandel helgfria dagar (även dag före helgdag), samt alla dagar under tiden 16-24 december. Försäljningen pågår normalt mellan kl.08.30-18.00. Torghandlare kan antingen hyra en tillfäll...

 • Trafikföreskrift, lokal, tillfällig - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-05 14:41

  Om du vill ha en tillfällig avstängning eller en tillfällig parkering för ett arrangemang inom tätbebyggt område, t.ex. en tävling eller marknad, så söker du en tillfällig trafikföreskrift hos tekn...

 • Transporttillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-15 15:19

 • Trygghetslarm - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-04 09:10

  Trygghetslarm är ett hjälpmedel med vilket man kan tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Vid larm kopplas larmanropet till TrygghetslarmsCentralen i Malmö, där operatören avgör anropets karakt...

 • Trädfällning, kommunal mark - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-26 15:48

  Här kan du anmäla behov av trädfällning på kommunens mark och där det föreligger risk eller annan olägenhet för person eller egendom. Träd som står så till att de kan falla på hus, väg eller gångv...

 • Täljstenens lokaler - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-12-20 16:19

  På Täljstenen finns ett flertal ändamålsenliga och trevliga lokaler att hyra för olika typer av arrangemang, till exempel konstutställningar, teater, musik, föreläsningar eller möten. Några av...

 • Ung Start - Navigatorcentrum, företag - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-24 12:54

  Vi kan underlätta i din rekryteringsprocess. Du kan kontakta oss både för snabba lösningar med extrajobbare och för mer långvariga anställningar. På Ung Start - Navigatorcentrum utgår vi från att ...

 • Ung Start - Navigatorcentrum, mötesbokning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-23 15:43

  Vill du ha hjälp att ta dig fram i jobbdjungeln, hitta lämpliga studier eller något helt annat? Vi hjälper dig att nå ditt mål! Hur det går till på Ung Start - Navigatorcentrum? Vi bokar in ett p...

 • Ungdomsverksamhet, bidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 13:21

  Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet består av två delar: lokalbidrag aktivitetsbidrag Det lokala aktivitetsstödet avser att stimulera föreningen till organiserade aktiviteter för barn och...

 • Upplåtelse av kommunal mark, tillstånd och regler - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-05 12:59

  Kommunens allmänna ytor som parker, gator, cykelvägar, torg och trottoarer får inte användas till annat än de är avsedda för. Om man ändå är i behov av att bryta mot detta förbud måste man ansöka o...

 • Utbildningsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 13:26

  Kultur och fritid ger stöd och bidrag till föreningslivet i Sala. Bidragen avser att vara ett visst ekonomiskt stöd till föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera till att bedriva en så må...

 • Utflyttningsanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-30 15:36

 • Vanliga frågor om förskoleverksamhet

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-24 07:56

  Om ni har frågor utöver de som det finns svar på nedan och i dokumentbilagorna, tveka inte att kontakta oss. När skall jag anmäla mitt barn till kön? Anmäl fyra månader innan du vill ha förs...

 • Varutransport, köra på gågator, dispens - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-09-19 13:08

  Dispens från lokal trafikföreskrift gällande bruttoviktsförbud 3,5 ton. I Sala centrum omfattas vissa gator av ett bruttoviktsförbud på 3,5 ton. Anledningen till detta är att vägbeläggningen och d...

 • Vatten, avlopp och och slamtömning, abonnemang, ägarbyte/ändring - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-20 13:58

  Samhällsbyggnadskontoret är administrativt ansvarig för vatten, avlopp och slamtömning inom kommunen. Uppsägning eller ändring av vatten- och slamtömningsabonnemang måste meddelas Samhällsbyg...

 • Vattenanläggningar, studiebesök - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-05-12 07:31

  Kommunen tar emot besökare och informerar om kommunens vattenanläggningar.

 • Verksamhet, miljöfarlig, övertagande/överlåtelse - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-25 11:12

  Många verksamheter som bedrivs i samhället påverkar vår miljö. Dessa verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndigheter för de verksamheter som ...

 • Villkorsbesked - Begäran

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 13:33

  Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd kan i ett villkorsbesked begära att få veta om byggnadsåtgärderna som planeras kan medföra följdkrav, eller kanske vilken dokumentation och vilka h...

 • Väghållning, enskild, bidrag - Fakta

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-05-16 07:33

  Sala kommun lämnar årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar inom Sala kommun. Bidragets storlek är för närvarande 20 % av den av Trafikverket för föregående år beräknade kostn...

 • Värmepump, installation - anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-23 09:04

  Denna blankett används vid installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. De typer av värmeanläggningar som används mest är bergvärme, jordvärme och ytvatten...

 • Vård- och omsorgsutbildning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-31 10:24

  Arbeta på sjukhus, vårdcentral, äldreboende eller inom psykiatrin Vuxenutbildningen i Sala ingår i vård- och omsorgscollege vilket innebär att du får en kvalitetssäkrad utbildning med möjlighet ...

 • Vård- och omsorgsutbildning med tidsbegränsad anställning (TBA)

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 13:39

  Kombinera arbete med studier! För dig som har en tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen. Vi erbjuder en möjlighet för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården ...

 • WiFi hotspots - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-19 14:53

  På vissa platser i kommunen finns det så kallade WiFi hotspots, vilket innebär att du kan koppla upp dig gratis till Internet på dessa platser. Detta är en framtidsinriktad infrastruktursatsning fö...

 • Yrkesutbildning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:45

  När kan du ansöka till yrkesutbildning? Har du något av nedanstående behov av utbildning är du välkommen att kontakta oss: Önskar du fullfölja/ slutföra studier enligt uppgjord/ planerad studie...

 • e-böcker och e-ljudböcker - Låna

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-12 10:29

  Vad är e-böcker? En e-bok är en vanlig bok i elektroniskt format som kan läsas direkt på dator, handdator eller läsplatta. För att kunna läsa behövs ett läsarprogram som är gratis och som du ladda...

 • Ägarbyte/ändring av vattenabonnemang - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-19 08:08

  Samhällsbyggnadskontoret är administrativt ansvarig för vatten och avlopp inom kommunen. Uppsägning eller ändring av vattenabonnemang måste meddelas samhällsbyggnadskontoret. Vem kan använda den h...

 • Ägarförhållanden, ändrade (enl. alkohollagen) - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 13:42

  Alkohollagen kräver anmälan till kommunen om ändrade ägarförhållanden i företag som bedriver verksamhet med servering av alkohol. Ändrade ägarförhållanden innebär en ändrad krets av personer med be...

 • Överförmyndaren - Förteckningsblankett

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:39

  Blanketten används för att redovisa huvudmannens eller den minderårigas tillgångar och skulder per det datum du förordnades som god man, förvaltare eller förmyndare. Som förälder redovisar du det ...

 • Överförmyndaren, Tingsrätten, god man eller förvaltare (från anhörig) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:44

  Enligt föräldrabalken kan den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja ...

 • Överförmyndaren, att driva rörelse för underårig - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:40

  Föräldrar får inte låta den som är under sexton år driva rörelse. Om den omyndiga har fyllt 16 år kan föräldrarna ansöka om överförmyndarens samtycke till att låta henne/ honom driva en rörelse som...

 • Överförmyndaren, avseende behov av god man eller förvaltare - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:40

  Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall g...

 • Överförmyndaren, från socialnämnden avseende barn - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:24

  Nämnden skall anmäla till överförmyndaren, om den finner att det föreligger sådana förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggan...

 • Överförmyndaren, från socialnämnden avseende behov av förmyndare - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:40

  Socialnämnden ska enligt lag anmäla till överförmyndaren om den finner att förmyndare eller medförmyndare bör förordnas för någon när förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalt...

 • Överförmyndaren, förvaltarskap - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:41

  Ansökan från god man när huvudmannens hjälpbehov har förändrats så att ett godmanskap inte längre är tillräckligt.

 • Överförmyndaren, god man eller förvaltare (egen) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:41

  Egen ansökan till Tingsrätten om god man eller förvaltare Om man vill ansöka om god man själv bör man ta kontakt med någon inom socialtjänsten eller sjukvården för att få hjälp med att fylla i bla...

 • Överförmyndaren, jämkning av ställföreträdarskap - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:42

  Egen eller anhörigs ansökan till tingsrätten om jämkning av ställföreträdarskap när utökning eller minskning av uppdraget krävs.

 • Överförmyndaren, redogörelseblankett (vanlig)

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:46

  Redogörelsen för ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare ska redovisas till överförmyndaren mellan 1 januari och sista februari varje år eller inom en månad sedan uppdraget har avslut...

 • Överförmyndaren, redogörelseblankett, ensamkommande flyktingbarn

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:46

  För att överförmyndaren ska kunna granska hur du sköter ditt uppdrag som god man till ensamkommande flyktingbarn och kunna arvodera dig behöver du fylla i denna blankett och lämna till överförmynda...

 • Överförmyndaren, samtycke, mall - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:37

  Detta är en mall för dig som ska ansöka om Överförmyndarens samtycke till någon åtgärd. Överförmyndarens samtycke krävs till exempel när du som god man, förvaltare, förmyndare eller vårdnadshavare ...

 • Överförmyndaren, upphörande av ställföreträdarskap - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:43

  Ansökan om att godmanskap, förvaltarskap eller förmyndarskap ska upphöra.

 • Överförmyndaren, uttagsmedgivande (barn) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:43

  Ansökan om överförmyndarens samtycke till uttag från omyndigs konto med överförmyndarspärr.

 • Överförmyndaren, uttagsmedgivande (vuxen) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:44

  Ansökan om överförmyndarens samtycke till uttag från huvudmannens konto med överförmyndarspärr.

 • Överförmyndaren, årsräkning och sluträkning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:47

  Årsräkning ska redovisas, med verifikat, till överförmyndaren mellan 1 januari och sista februari varje år. Sluträkning ska lämnas in inom en månad sedan uppdraget har avslutats. Notera på blanket...

 • Övernattning, tillfällig - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-19 14:46

  Med denna blankett kan du ansöka om tillstånd för tillfällig övernattning i skolor eller andra lokaler.