StartSjälvserviceMedborgarförslag - Anmälan
Självservice

Medborgarförslag - Anmälan

Publicerad 2016-09-20
Uppdaterad 2019-09-25 12:56
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Anmälan

Medborgarförslaget

  • ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer
  • ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer
  • får bara behandla ett ämne per medborgarförslag
  • väcks genom att det lämnas in till Sala kommun, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Om tjänsten

  • Vill du påverka kommunens verksamhet?
  • Har du idéer och förslag på hur kommunen kan bli bättre?

Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Följande gäller om du vill lämna ett medborgarförslag (utdrag ur "Arbetsordning för kommunfullmäktige", kommunal författningssamling 2012-07-01).

Medborgarförslag § 29a

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall anges. Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Medborgarförslag skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas, skall förslagsställaren underrättas.

Den som har väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.

Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Villkor

Du som är folkbokförd i Sala kommun är välkommen att lämna in medborgarförslag.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Relaterade tjänster