StartSjälvserviceKulturarvsstipendium - Ansökan (stängd)
Självservice

Kulturarvsstipendium - Ansökan (stängd)

Publicerad 2017-09-26
Uppdaterad 2019-10-09 15:37
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Tjänsten är tillfälligt stängd fram till: 2020-05-01.

Om tjänsten

I enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20 § 193 utlyses ett nytt Kulturarvsstipendium á 30.000 kr.

Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt tillgängliggöra och levandegöra vårt kulturarv.

Om blankett används skickas ansökan till:

Sala kommun
Kultur & Fritid
Box 304
733 25 Sala

Ansökan ska ha inkommit senast 1 oktober.

Villkor

Normer för Sala kommuns kulturarvsstipendium

§ 1 Kompetens för stipendiet

Sala kommuns kulturarvsstipendium är avsett att stödja, uppmuntra och för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Sala kommun.

Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt bevarandeinsatser för kulturmiljön med särskilt fokus på följande:

  1. För forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur,
  2. För framstående personliga insatser eller insatser av föreningar eller organisationer

§ 2 Kriterier för sökande

Stipendiet kan sökas av personer som är bosatta och/eller födda i Sala kommun samt av grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom kommunen. Stipendiet kan även föreslås av ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Person, förening eller organisation kan tilldelas stipendiet vid flera tillfällen

§ 3 Nämnd för utdelande av kulturarvsstipendiet

Sala kommuns kulturarvsstipendium utdelas av Kultur- och Fritidsnämnden. Nämndens beslut, som inte går att överklaga, skall kortfattat motiveras.

§ 4 Stipendiets storlek

Stipendiesumman är 30.000 kr. Kultur- och Fritidsnämnden äger rätt att uppdela stipendiesumman enligt egen bedömning på lämpligt antal mottagare.

§ 5 Bedömningsgrunder

Övergripande kriterier för att bevara, använda och utveckla Salas kulturarv:

  • Kulturarv som kulturell arena så att kommunens alla medborgare i alla delar av kommunen har tillgång till denna som publik, arrangörer och kulturutövare
  • Skapa offentliga evenemang och installationer i den offentliga miljön som anspelar på Sala kommuns historiska arv
  • Aktivt verka för att vårda och bevara Salas kulturarv
  • Tillgängliggöra Salas kulturarv lokalt, regionalt och nationellt för att skapa intresse för vår historia och vårt kulturarv

§ 6 Utdelning av stipendiet

Utdelning av stipendiet sker vid tidpunkt och under former som Kultur- och fritidsnämnden fastställer.

§ 7 Kungörelse

Det ankommer på Kommunstyrelsen att förklara stipendiet till ansökan ledigt genom kungörelse på kommunens anslagstavla, annonsering i pressen och på annat lämpligt sätt.

Giltighetstid/ansökningsperiod

Skriftlig ansökan via blankett till: Kultur och fritid, Box 304, 733 25 Sala kommun eller e-post: kulturfritid@sala.se senast den 1 oktober.

Tidigare stipendiater

2018

Kulturarvsstipendium utdelas för att främja ett levande kulturarv som bevaras. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-11-08 att årets kulturarvsstipendium på 30 000 kr tilldelas Christer Ekman.

Motivering:

"Christer Ekmans intresse och arbete bygger på egen kunskap men även på att sprida kunskap och förståelse för att vi ska vårda vår historia, kultur och miljöer kopplat till Sala Silvergruva. Christer har dessutom varit projektansvarig för utvecklingen och arbetet vid Måns Ols-området. Måns Ols har stort kulturvärde kopplat till Sala Silvergruva. Christer är en eldsjäl som brinner för kulturarvet".

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se