StartKemisk bekämpning, spridning, enl. 40 §, tillstånd - Ansökan
Självservice

Kemisk bekämpning, spridning, enl. 40 §, tillstånd - Ansökan

Publicerad 2017-04-21
Uppdaterad 2020-01-17 15:10
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Anmälan ska alltid innehålla uppgift om: 

  • Namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen samt till den för vars räkning spridningen ska ske 
  • Spridningsareal och storlek 
  • Kopia av etikett eller preparatblad för det bekämpningsmedel som avses spridas 
  • Beräknad dos 
  • Beräknad tidpunkt för spridningen 
  • Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn, dagvatten eller vattendrag

Om tjänsten

Med denna blankett kan du ansöka om tillstånd för spridning av kemisk bekämpning enl. 40 § SFS 2014:425.

Tillstånd från kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 om spridningen ska ske på tomtmark för flerfamiljshus, gårdar till förskolor och skolor, allmänna lekplatser, inom skyddsområde för vattentäkt och vid planerings- och anläggningsarbeten.

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, den som nyttjar marken.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige (för taxa se dokumentbilagan).