StartProjekt - listningMiljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån
Projekt – Status: Pågående

Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån

Publicerad 2019-12-02
Uppdaterad 2019-12-05 13:49
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Under 2019 har Sala kommun startat förberedelserna inför åtgärderna som ska minska föroreningar i området Sala Silvergruva och Pråmån. Föroreningarna kommer från den historiska gruvbrytningen inom området.
Projektbild

Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Sala kommun har, genom länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder. 

Projektet syftar till att uppnå följande förbättringar

  • Ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom centrala delar av området vid Sala Silvergruva.
  • Ta bort förorenad jord som vid muddring har lagts upp längs med hela Pråmån samt lagrats på åns botten.
  • Rena vattnet som rinner ut från gruvområdet till Pråmån. Denna åtgärd skall minska framtida spridning av metaller till ån och vattendragen nedströms.
Åtgärdsprogrammet är uppdelat i fyra faser. Arbetet beräknas pågå i tio år, mellan 2019 och 2028. De första åren innefattar framförallt förberedelser för åtgärdsarbetet men redan nästa år ska åtgärder starta för de högst prioriterade delarna av gruvområdet. Därefter följer en fas av upphandlingar och tillståndsförfaranden. Resterande delar av åtgärdsarbetena beräknas komma igång 2026.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Projektet syftar till att uppnå följande förbättringar:

  • Ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom centrala delar av området vid Sala Silvergruva.

  • Ta bort förorenad jord som vid muddring har lagts upp längs med hela Pråmån samt lagrats på åns botten.

  • Rena vattnet som rinner ut från gruvområdet till Pråmån. Denna åtgärd skall minska framtida spridning av metaller till ån och vattendragen nedströms.

Åtgärdsprogrammet är uppdelat i fyra faser. Arbetet beräknas pågå i tio år, mellan 2019 och 2028. De första åren innefattar framförallt förberedelser för åtgärdsarbetet men redan nästa år ska åtgärder starta för de högst prioriterade delarna av gruvområdet. Därefter följer en fas av upphandlingar och tillståndsförfaranden. Resterande delar av åtgärdsarbetena beräknas komma igång 2026.

Sala kommun planerar åtgärder i ett känsligt kulturmiljöområde och åtgärderna måste anpassas därefter. Sala Silvergruva och Pråmån är fornminnen som har ett särskilt skyddsvärde när det gäller kulturmiljö. Delar av området är även byggnadsminnesförklarat. Därför har projektet lång tid för planering.

Projektet avser att ha ett nära samarbete med intressenter kring området och Kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen vid planering av de kommande åtgärderna. Många turister vistas inom området och det finns bland annat en besöksgruva och ett vandrarhem.

Projektet anpassar arbetet inom området för att inte störa turistverksamheten. Arbetet kommer därför främst att utföras under lågsäsong.

Om Sala Silvergruva

Sala silvergruva är en av Sveriges nationalklenoder och var på sin tid en viktig del i byggandet av rikets välstånd. Verksamheten vid Sala silvergruva inleddes troligen redan under medeltiden och har varit en av Sveriges viktigaste ädelmetallgruvor. Brytningen av malm har skett under lång tid, såväl i dagen som under jord.

Hanteringen och viss anrikning av den brutna malmen har historiskt sett skett inom området i flera olika byggnader. Fram till och med andra hälften av 1800-talet utvanns silvret främst kring Gamla Hyttan i Salas nordöstra del. Det bly som fanns i malmen var en viktig komponent för att få ett bra utbyte av silver.
Efter en utbyggnad av Pråmån kring 1827-1835 så skeppades malm på pråmar via kanalen till hyttområdet. Tidigare hade Pråmån tjänat som avloppsdike för gruvvatten.

Sala silvergruva och Pråmån är fornminnen och åtnjuter därmed ett särskilt skyddsvärde när det gäller kulturmiljön. Delar av området är även byggnadsminnesförklarat.

Inom området bedrivs en omfattande verksamhet inom turism med bland annat besöksgruva och ett vandrarhem.

(Denna web-sida uppdateras löpande)

Status

Pågående

Projekttid start

2019-01-30

Projekttid slut

2029-03-31

Projektbudget

150 Mkr

Projektägare
Styrgrupp
Projektmedlemmar
Beslutsdokument
Projektdokument
Kontakter