StartSala kommuns politiska organisation
Informationstjänst

Sala kommuns politiska organisation

Publicerad 2016-09-20
Uppdaterad 2020-02-18 09:34
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Sala kommuns politiska organisation med fullmäktige och nämnder.
 • Kultur- och fritidsnämnd

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-29 10:58

  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för förverkligandet av kommunens kultur- och fritidspolitiska mål.

 • Kommunfullmäktige

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:55

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, b...

 • Kommunrevision

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:55

  Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom de kommunala nämndernas verksamhetsområden.

 • Skolnämnd

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-11-07 15:24

  Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas lärande. Nämnden har sju ledamöter.

 • Demokratiberedningen

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-09-05 12:33

  Demokratiberedningen ansvarar för att utveckla former för samverkan med och deltagande från kommuninvånarna i den politiska processen, att lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog både in...

 • Vård- och omsorgsnämnd

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-09-05 10:57

  Vård- och omsorgsnämnden uppgift är att fullgöra uppdrag inom socialtjänsten rörande individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SOL), Lagen med särskilda...

 • Valnämnd

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är en lokal valmyndighet med ansvar för genomförande i kommunen av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Valnä...

 • Bygg- och miljönämnd

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-04-17 09:04

  Bygg- och miljönämnden ansvarar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av miljö- och hälsoskydd, livsmedelshantering samt alkohol och tobak.

 • Individnämnden

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-01-15 16:29

  Individnämnden beslutar om myndighetsutövning i individärenden.

 • Kommunstyrelsen

  Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2019-01-15 14:00

  Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunverksamheten bedrivs i enlighet med de mål som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att våra skattemedel används på ett ändamålsenligt sä...