StartBeredskapssamordnare
Kontaktobjekt

Beredskapssamordnare

Publicerad 2016-08-02
Uppdaterad 2016-08-02 11:35
Meddelandet skickas till rickert.olzon@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 78 91
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: rickert.olzon@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Utveckling och samordning av kommunens krisberedskap enligt lagen (2006:544) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Målsättningen är att genom förebyggande åtgärder och en god beredskapsplanering minska samhällets sårbarhet.

Grunder för det svenska krishanteringssystemet och de principer som styr Sala kommuns hantering av en samhällsstörning

  • Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska även ansvara för verksamheten under en krissituation/samhällsstörning.

  • Likhetsprincipen

Under en kris/samhällsstörning ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går.

  • Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en samhällsstörning ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Även det så kallade geografiska områdesansvaret är gällande vid extraordinära händelser. ”Geografiskt områdesansvar innebär att kommunerna inom sitt geografiska område, i fråga om extraordinära händelser i fredstid, ska verka för att
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas." Detta i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Vad är en kris? Det finns en mängd definitioner.

Kris: Kris är den mer allmänna definitionen på oväntade och ovälkomna händelser som sker. En kris kan drabba stora delar av befolkningen och försvåra utövandet av vitala samhällsfunktioner. Kriser kan även drabba enskilda personer, att bilen går sönder kan vara en kris för en person eller ett hushåll. En kris behöver dock inte ha någon särskild påverkan på samhället i stort. 

Samhällsstörning: En samhällsstörning är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället, samt hotar viktiga grundläggande värden (demokrati, liv och hälsa etc.) och vitala samhällsfunktioner (exempelvis vattenförsörjning). En samhällsstörning kan inte hanteras med normala resurser, utan kräver mer organisering, samverkan och resursfördelning från samhället. 

Extraordinär händelse: En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller att det finns en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Detta enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Relaterade kategorier