StartAnslagstavlaGranskning: Vägplan för ombyggnad av väg 56 delen Sala-Heby i Sala och Heby kommun, Västmanland och Uppsala län
Katalog

Granskning: Vägplan för ombyggnad av väg 56 delen Sala-Heby i Sala och Heby kommun, Västmanland och Uppsala län

Publicerad 2019-10-01
Uppdaterad 2019-10-01 12:26
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Granskningstid: 2019-09-30 - 2019-10-31

Planen omfattar även arbete i vatten då Isätrabäcken berörs genom förlängning av trummor och broar samt omgrävning på en kortare sträcka. Även mindre vattendrag och diken kommer att beröras. Markavvattningsföretag påverkas på ett sådant sätt att avtal måste skrivas med markavvattningsföretagen alternativt fastighetsägarna. Grundvattnet kan komma att påverkas vid en gång- och cykelport.

Omläggning av enskilda vägar/ägovägar kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse. Dessa vägar kommer att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.

Den mark eller det utrymme som behövs för byggande av väg framgår av plankartorna i handlingarna. Den mark som redovisas på plankartorna kan komma att tas i anspråk med vägrätt respektive tillfällig nyttjanderätt. När vägplanen fastställts och vunnit laga kraft är ägare eller innehavare av särskild rätt skyldig att mot ersättning överlåta eller upplåta marken eller utrymmet som behövs för byggande av väg.

Synpunkter ska ha inkommit senast 2019-10-31 till:
Trafikverket
Ärendemottagningen,
Investering,
Box 810,
781 28 Borlänge

Eller via e—post till
investeringsprojekt©trafikverket.se

 

Kontakt

Åsa Kling, Enhetschef
0224-74 75 61 asa.kling@sala.se

Trafikverket, Projektledare, Alexander Dufva, 010-123 02 46, alexander.dufva@trafikverket.se