StartLedighet, elev - Ansökan
Självservice

Ledighet, elev - Ansökan

Publicerad 2017-04-07
Uppdaterad 2019-08-20 12:09
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Enligt skollagen 7 kap 18 § får en elev i en skolform som avses i 17 § beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 

Förälder/Vårdnadshavare till elev som beviljats extra ledighet, ska vara villig att medverka till att genomgångna kursmoment inhämtas.

Om tjänsten

Om en elev behöver ledigt från skolan ska en skriftlig anmälan lämnas in till skolan. Mentor/klassföreståndare kan bevilja upp till tio dagar ledighet per läsår. Exakt antal dagar som mentor/klassföreståndare har möjlighet att bevilja ledighet för varierar dock på de olika skolorna i Sala kommun.

Om en elev behöver ledigt mer än tio dagar på ett läsår beslutar rektor om ledighet. Det krävs dock synnerliga skäl för att en elev ska få en så lång ledighet beviljad. I samtliga fall ska ansökan lämnas till elevens mentor/klassföreståndare.

Villkor

Förälder/vårdnadshavare till elev.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.