StartSkolskjuts - Ansökan
Självservice

Skolskjuts - Ansökan

Publicerad 2017-09-28
Uppdaterad 2019-10-14 09:37
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
OBS! Ansökan gäller endast läsårsvis, ex. läsåret 2018/2019 osv. Vid växelvis boende bifogas vistelseschema hos respektive vårdnadshavare. Ansökan ska skrivas under av båda vårdnadshavare. Vid ansökan om särskilda skäl styrks detta med intyg. 
Ansökan via e-tjänst med e-legitimation är stängd tillsvidare på grund av återkommande driftproblem hos vår externa leverantör. Ansökan kan nu endast göras via blankettjänsten med personlig signering och inlämning via post alternativt direkt i kommunhusets reception.

Om tjänsten

Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till gångavstånd till skola, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

I Sala kommun anordnas skolskjutsen i första hand med linjetrafik, i andra hand med särskild upphandlad busstrafik och i tredje hand skoltaxi. I undantagsfall kan avtal tecknas där förälder ordnar skolskjuts mot viss ersättning.

För den fria skolskjutsen gäller fasta tider och linjesträckningar som anpassas till skolans ramschema. Utbudet av olika skolskjutsar fastställs uteslutande med hänsyn till grundkriterierna: gångavstånd, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Villkor

Gångavstånd bostad–skola

Med avstånd avses kortaste användbara trafiksäkra väg (sträckan i parantes är det medelvärde som tillämpas i riket).

  • Förskoleklass: 2,0 km (2,1 km)
  • År 1–3: 2,0 km (2,4 km)
  • År 4–6: 3,0 km (3,3 km)
  • År 7–9: 4,0 km (4,0 km)

Trafiksäkerhet

Skolskjuts medges när färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det normala. Sammanvägda bedömningsfaktorer är barnets ålder, sikt, tillåten hastighet, trafikflöde, tung trafik, förekomst avskild gång-/cykelväg, utformning av på- och avstigningsplats, utformning av passager och förekomst av trafiksignaler vid passager.

Funktionsnedsättning

Skolskjuts på grund av funktionsnedsättning medges när en varaktigt funktionsnedsättning föreligger hos en elev och som gör att denne har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan.

Annan särskild omständighet

Skolskjuts medges när elev på grund av psykosociala skäl går i annan skola än den som eleven normalt skulle vara placerad i.

Restider och väntetider

Skolans schemaläggning och skolskjuts ska samplaneras så att väntetider minimeras. Väntetid före ramschemats start och sluttid ska inte – annat än i undantagsfall – överstiga 30 minuter.
Planerad restid bör understiga sextio minuter enkel resa, med undantag för onormal väderlek.

Växelvis boende

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende i Sala kommun görs en individuell prövning av rätten till skolskjuts från respektive bostad till anvisad skola. Elev med växelvis boende i olika kommuner har bara rätt till skolskjuts från bostaden i Sala kommun.

Ett växelvis boende föreligger när barnet är boende i två likvärdiga bostäder, till exempel varannan vecka. Ett schema för läsårsplanering av skolresandet ska lämnas in i god tid.

Med elevs bostad jämställs boende i stödfamilj, familjehem, korttidsboende enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och LSS.

Byte av bostadsadress under termin

När elev flyttar under termin är skolans praxis att eleven kan välja att gå kvar terminen ut innan skolbyte. Undantaget årskurs sex och nio, samt årskurs tre på Åby skola, där eleven får gå kvar hela läsåret.

Avgifter

Skolskjutsverksamheten är helt samhällsfinansierad och någon avgift tas inte ut.

Ansvar

Ansvaret för skolskjuts och skoltransport är delat mellan föräldrar, kommunen, väghållaren och trafikutövaren.

  • Föräldrarna ansvarar för eleven till dess att eleven stigit på skolskjutsen och att eleven kommer i tid för skjutsen till skolan. Om eleven missar skolskjutsen ansvarar föräldrarna för att eleven kommer till skolan.
  • Föräldrarna anses ha överlämnat ansvaret till kommunen/ skolskjutsutförare när eleven stiger på skolskjutsen alternativt då eleven kommer till skolan på överenskommen tid.
  • Skolan ansvarar för säkerheten vid skolans på- och avstigningsplats.
  • Trafikutövaren ansvarar för säkerheten inne i skolskjutsen.
  • Efter skolans slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när eleven på överenskommen tid går från skolan, eller stiger av skolskjutsen. Om föraren till skolskjutsfordonet bedömer att transporten av olika skäl inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt ställs resan in och någon ersättningsskjuts anordnas inte.
  • Andra aktörer som även har ett visst delansvar är väghållaren och trafikverket.

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut, helt eller delvis, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagan skall ställas till förvaltningsrätten, men skickas till: Plan- och utvecklingsenheten, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Sala kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till förvaltningsrätten om kommunens handläggare inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av dig. Tala om vilket beslut det är du överklagar och ange varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.