StartSjälvserviceVärmepump, installation - anmälan
Självservice

Värmepump, installation - anmälan

Publicerad 2017-12-19
Uppdaterad 2019-03-21 15:21
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Det är viktigt att du har kontakt med den entreprenör som ska utföra arbetet innan anmälan fylls i för att få rätt uppgifter. För att borra bergvärme krävs att borraren är certifierad enligt RISE (f.d SITAC). 

I samband med anmälan ska en situationskarta skickas in där placeringar av anläggningen, enskilda vattentäkter och avlopp inom närmsta 100 meterna ska vara markerade. 

Grannyttrande från närmaste grannar bör inhämtas och bifogas till anmälan.

Inom vattenskyddsområden kan begränsningar råda. Ta gärna kontakt med miljöenheten för mer information.

Om tjänsten

Denna blankett används vid installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

De typer av värmeanläggningar som används mest är bergvärme, jordvärme och ytvattenvärme. För att motverka skador krävs att den som ska installera en värmepump först gör en anmälan till miljöenheten.

Anmälan ska vara miljöenheten tillhanda minst 6 veckor innan installationen påbörjas.

OBS! Påbörja inte installationen innan anmälan är besvarad. Installation av luftvärmepump kräver ingen anmälan men se till att placera den så att bullerstörning inte uppkommer.

Mer information

Om din värmepump ska ersätta en oljecistern krävs att cisternen töms och rengörs. Åtgärder ska även vidtas så att cisternen inte kan fyllas. En cistern som tas ur bruk ska anmälas till miljöenheten. Se Självservice: Cistern, skrotad - anmälan.

Bergvärme

Vid installation av bergvärmeanläggning är det viktigt att anläggningen blir rätt dimensionerad så att du får ut den effekt som du räknat med. Det är också viktigt att anläggningen utförs på korrekt sätt så att grundvattnet inte riskerar förorenas. Du ansvarar för att skydda närliggande vattentäkter och för att ersätta eventuell skada som din bergvärmeanläggning orsakar.

Riktlinjerna i Normbrunn-16 ska uppfyllas vid bergvärmeborrningen. Målet är att minska risken för miljöstörningar som t.ex. förorening av grundvatten. För att säkerställa detta kräver miljöenheten att brunnsborraren ska vara certifierad enligt RISE (f.d SITAC).

Jordvärme

En jordvärmeanläggning använder den solenergi som lagrats i marken. Den mängd energi som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt.

Ytvattenvärme

Vid installation av ytvattenvärme placeras en slang för värmeupptagning på sjöbotten. Slangen förses med tyngder så att den inte flyter upp. Ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador. Givetvis ska köldbärarvätskan vara så miljövänlig som möjlig så att ett vattenläckage inte stör vattenmiljön.

Villkor

Alla som ska installera en värmepump för utvinning av värme ur berg, mark eller ytvatten.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.