Servicemeddelande

13 lediga tomter på Ängshagen

Publicerad 2019-01-21
Uppdaterad 2019-01-21 14:00
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Nu erbjuder Sala kommun de som står i den kommunala tomtkön möjlighet att köpa villatomt i Kvarteret Räven på Ängshagen i Sala.
Tomterna kommer vara klara för byggnation 2019-04-01. Öppen visning av området: Tisdag 29 januari kl. 13–15

​Ni får gärna besöka platsen, men tänk på att det är en arbetsplats som ni inte får beträda utan vår arbetsmiljöansvariges tillstånd.
Arbetsmiljöansvarige Bo Jonsson nås på 0224-74 75 03 eller bo.jonsson@sala.se

Ängshagen – Kvarteret Räven

Ängshagen ligger 1,5 km söder om Sala centrum. I närhet till området finns förskola, grundskola upp till årskurs 6 samt gymnasieskola. Inom 500 meter finns matvarubutik vilken går att nå via kringliggande gång- och cykelvägar.

Fastigheterna har beteckning Räven 2–9 och Räven 16–20 och är markerade på kartan nedan (se även Läs mer: Broschyr: Kv. Räven)

Fastighetsinformation

Tomter

RÄVEN 2
Areal: 815 kvm, tomt: 283 000 kr, VA: 113 063 kr, max. bygghöjd: 6,5 m.

RÄVEN 3
Areal: 901 kvm, tomt:  309 000 kr, VA: 116 288 , max. bygghöjd: 6,5 m.

RÄVEN 4
Areal: 858 kvm, tomt:  296 000 kr, VA: 114 675 , max. bygghöjd: 6,5 m.

RÄVEN 5
Areal: 950 kvm, tomt:  324 000 kr, VA: 118 125 , max. bygghöjd: 6,5 m.

RÄVEN 6
Areal: 989 kvm, tomt:  335 000 kr, VA: 119 588 , max. bygghöjd: 6,5 m.

RÄVEN 7
Areal: 1000 kvm, tomt:  338 000 kr, VA: 120 000 , max. bygghöjd: 6,5 m.

RÄVEN 8
Areal: 1007 kvm, tomt:  341 000 kr, VA: 120 263 , max. bygghöjd: 6,5 m.

RÄVEN 9
Areal: 1181 kvm, tomt:  392 000 kr, VA: 126 788 , max. bygghöjd: 6,5 m.

RÄVEN 16
Areal: 1206 kvm, tomt:  400 000 kr, VA: 127 725 , max. bygghöjd: 6,5 m.

RÄVEN 17
Areal: 1200 kvm, tomt:  398 000 kr, VA: 127 500 , max. bygghöjd: 6,5 m.

RÄVEN 18
Areal: 1036 kvm, tomt:  281 000 kr, VA: 121 350 , max. bygghöjd: 4,0 m.

RÄVEN 19
Areal: 1050 kvm, tomt:  284 000 kr, VA: 121 875 , max. bygghöjd: 4,0 m.

RÄVEN 20
Areal: 1076 kvm, tomt:  290 000 kr, VA: 122 850 , max. bygghöjd: 4,0 m.

Avgifter och utgifter

Fastigheterna ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp (VA). Anslutningsavgift för ett enfamiljshus enligt gällande taxa per den 2019-01-07 redovisas ovan per enskild fastighet.

Anslutningsavgift för fjärrvärme är 25 000 kr under förutsättning att minst hälften av köparna till ovanstående fastigheter väljer att ansluta sig.

Andra avgifter och utgifter som blir en följd fastighetsköp och byggande med ungefärliga belopp bl.a. beroende på tomtpris och byggnadens utformning är bland annat följande:

  • Elanslutning: ca 28 000 kr
  • Planavgift: ca 35 000 kr
  • Bygglov/startbesked: ca 25 000 kr
  • Nybyggnadskarta: ca 3 500 kr
  • Utsättning: ca 7 000 kr (timtaxa) 
  • Lagfart: ca 6 000 kr (1,5% av köpeskillingen + 825 kr)
  • Inteckning/pantbrev: ca 60 000 kr (2% av lånebeloppet + 375 kr)
  • Bredband: ca 25 000 kr.

Utförande

Byggnadsarean anges till maximalt 200 kvm. Husen ligger samlade runt en vägslinga med ett parkområde i centrum. Området är beläget relativt nära en skog som används för rörligt friluftsliv, bär- och svampplockare samt av skolan. Den gång- och cykelväg som går söderut leder in i ett vackert landskapsrum ner mot de gamla radbyarna Norr och Sör Kivsta.

Grundundersökning

Marken består av lera till ett djup av cirka 6-9 meter. En geoteknisk undersökning gjordes i början av 2010. Kompletterande geotekniska utredningar bör genomföras före byggstart för att utreda grundläggningsförhållanden för respektive byggnad.

Miljöundersökning

Inom Sala tätort har genomförda markstudier visat på förhöjda halter av bly och kadmium. Källa för föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. En översiktlig miljöteknisk markundersökning gjordes i början av 2010 och den visar att markföroreningarna är på sådana nivåer att det inte finns någon anledning för ytterligare provtagning eller marksanering inom planområdet. Eventuell marksanering bekostas av kommunen.

Kontakt

Björn Danneby, Mark- och exploateringsingenjör
0224-74 73 28 bjorn.danneby@sala.se