Informationstjänst

Frisk luft

Publicerad 2018-06-29
Uppdaterad 2019-07-11 10:44
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft anger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Dekorativ bild

Det finns miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i Sverige som kommuner har att förhålla sig till. Enligt 36-38 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) ska kvalitetssäkrade resultat (mätdata, modellberäknade data och/eller underlag om objektiv skattning) årligen rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd.

En objektiv skattning av luftkvaliteten inom Sala kommun har utförs under våren 2019 och resultatet redovisas i Rapportering av luftkvalitet i Sala stad 2019.

Förutsättningarna för god luftkvalitet i Sala kommun bedöms vara goda. Det finns få verksamheter med betydande luftkvalitetspåverkan och bebyggelsen är låg och relativt utspridd. Några större vägar passerar genom kommunens orter, och det finns några belastade gaturum, men bebyggelsen är låg med få partier med instängande byggnadskorridorer. Stadskärnorna i våra orter är små och gröna. Vedeldning är vanligt förekommande i kommunen, och för att minska den negativa påverkan är det viktigt att elda smart.

Den preliminära bedömningen visar att luftkvaliteten i Sala kommun ligger under de nedre utvärderingströsklarna (NUT) för de flesta undersökta ämnen.

Skattningen av luftkvaliteten vid Stockholmsrondellen och Ringgatan i Sala har genomförts med hjälp av SMHI:s modell för objektiv skattning av Luftkvalitet.