StartKontaktKommunchef
Kontaktobjekt

Kommunchef

Publicerad 2016-06-10
Uppdaterad 2019-01-18 15:13
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)

Fax: 0224-188 50
E-post: juneann.wincent@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och direkt underställd kommunstyrelsen. Kommunchefen är högste ansvarig för att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kommunchefens ansvar

Kommunchefen har det förvaltningsövergripande ansvaret för att driva de strategiska frågorna samt på eget initiativ för kommunstyrelsen presentera beslutsunderlag i strategiska frågor.

I uppdraget som kommunchef ingår även uppgiften att bevaka omvärldsfrågor samt att leda och aktivt driva förändringsprocesser.

Kommunchefen har den ledande tjänstemannarollen i relation till näringsliv, andra myndigheter, organisationer och övriga externa intressenter. Kontakterna på näringslivsområdet samordnas med Företagarcentrum. Det representativa uppdraget tydliggörs och avgränsas genom dialog med kommunstyrelsens ordförande.

Näringslivsfrågorna är även fortsättningsvis i fokus. Nu, sedan Företagarcentrum blivit permanent och hanterar det operativa näringslivsarbetet, är inriktningen i kommunens eget arbete på att utveckla kvalitet på information och förhållningssätt i medborgar- och företagarkontakter inom kommunens alla verksamheter.

Kommuninternt är struktur och styrning i kommunkoncernen samt ledarutveckling prioriterade områden.

Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna samt företräder arbetsgivaren i relation till dem i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och andra beslutade åtgärder.

Relaterade självservicetjänster