StartNäringsliv och arbeteTillstånd, regler och tillsyn
Kategori

Tillstånd, regler och tillsyn

Publicerad 2016-06-16
Uppdaterad 2018-05-24 11:21
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Alkohol, folköl, försäljning/servering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-11 15:36

  Den som vill sälja folköl i detaljhandeln måste enligt alkohollagen göra en anmälan till kommunen senast när försäljningen startar. Syftet är att förhindra att minderåriga köper folköl och att begr...

 • Alkohol, servering till allmänhet - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-11 15:36

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. Den här ansökan avser serveringstillstånd f...

 • Alkohol, servering, tillfälligt tillstånd för slutet sällskap eller enstaka tillfällen - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-11 15:36

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring p...

 • Alkohol, serveringsansvarig personal - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-11 15:36

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering avses att alkoholdrycker säljs för förtäring p...

 • Användning av massor/avfall för anläggningsändamål - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-21 11:24

  Det är enligt miljöbalken förbjudet att utan anmälan använda avfall till anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa. Om...

 • Avfall, mellanlagring - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:29

  Om du ska mellanlagra annat avfall än farligt avfall och om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle väger 10-10 000 ton ska du anmäla det till kommunen. Är den totala mängden mer än 1...

 • Avfall, sopsortering - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-10-03 14:08
 • Avlopp, enskilt - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-18 16:02

  Fastigheter som ligger på landsbygden saknar ofta möjlighet att koppla sitt avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet. På dessa fastigheter måste avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk oc...

 • Belastningsregistret, utdrag (förskola, skola, barnomsorg) - Begäran

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-26 15:02

  Enligt lag ansvarar Rikspolisstyrelsen för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för bro...

 • Brandfarlig vara

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:55

  Verksamheter som hanterar brandfarliga varor behöver speciella tillstånd för detta.

 • Brandfarliga varor, hantering, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-24 12:11

  Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), kan tillstånd krävas om du hanterar brandfarliga varor i större mängder och/eller yrkesmässigt. Lagens syfte är att hindra att såd...

 • Brandskydd - redogörelse

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Sedan 1 jan 2004 omfattas vissa byggnadsägare av krav på att lämna en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd till kommunen. Kriterierna för att omfattas av kravet framgår av Statens räddningsve...

 • Brandskyddsdokumentation

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:55

  För vissa verksamheter kan det vara ett krav att brandskyddet för verksamheten redovisas.

 • Buller

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-14 09:33

  Om du driver en verksamhet är du skyldig att se till att ljudnivån inte orsakar olägenheter. Om du har problem med att en verksamhet som du inte driver avger för mycket buller, kontakta i första ha...

 • Bygglov

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-07-08 09:43

  Innan någon typ av byggnation äger rum bör man kontrollera vilka möjliga tillstånd som kan krävas. Om man bygger utan bygglov kan konsekvenserna bli kostsamma.

 • Bygglov för skyltar - ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-28 16:01

  Olika former av reklam och information är idag en integrerad del av stadsrummet. Placering och utformning av skyltar har stor inverkan på hur vi upplever såväl enskilda byggnader som hela stadsmilj...

 • Bygglov, marklov, rivningslov - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-27 12:04

  Bygglov behövs enligt Plan- och bygglagen för nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad av hus plank med mera inom en fastighet. I varje kommun regleras förutsättningarna gällande byggrätten för fastighete...

 • Catering, kryddning, provsmakning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-11 15:36

  Med denna blankett kan du anmäla cateringuppdrag, kryddning av snaps samt provsmakning av alkoholhaltiga drycker för allmänheten och slutna sällskap. Catering Vid cateringuppdrag till slutet säll...

 • Cistern, installation - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-06 10:15

  Vid installation av cisterner ska Bygg och miljö Sala-Heby informeras. Detta behöver dock inte göras för cisterner som avses installeras i bostadshus för uppvärmning. Anmälan ska göras för cistern...

 • Cistern, skrotad - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-18 15:59

  Om en cistern avses att inte användas för förvaring av olja eller diesel ska detta anmälas skriftligt till Bygg och miljö Sala-Heby så cisternen kan tas ur cisternregistret. Cisternen ska antingen...

 • Djurhållning inom detaljplan, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 13:53

  Om du håller vissa djur inom ett område som är detaljplanelagt/tätbebyggt kan du behöva tillstånd från bygg- och miljönämnden i Sala eller Bygg- och miljönämnden i Heby. Enligt de lokala föreskrif...

 • Explosiva varor, hantering, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-25 09:28

  Från och med 1 september 2010 tog kommunen över tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor från polisen. Tillståndsgivning för förvärv, förvaring, handel, överföring samt godkännande av före...

 • Fristående förskola i Sala kommun, driva - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-07 11:02

  Den som vill starta fristående förskola i Sala kommun ska lämna in en ansökan till skolnämnden. Nämnden ska godkänna den enskilde som huvudman för förskola om den som söker bedöms kunna följa de fö...

 • Förhandsbesked - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 14:46

  Förhandsbesked innebär en lämplighetsprövning för nybyggnation på en utpekad plats, d.v.s. en lokaliseringsprövning. Syftet är att byggherren/sökande ska kunna få ett första besked för att kunna fo...

 • Förorenade områden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-17 15:08

  Förorenade områden är ofta ett resultat av tidigare industrier som lämnat oönskade ämnen kvar i marken. Idag är de förorenade områdena ett större miljöhot än de pågående miljöfarliga verksamheterna...

 • Grovavfall, hantering - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 14:05

  Av det som lämnas till Återbruket-Returen kan ca 85 % återvinnas som material eller som energi. Av tidningspapper, wellpapp, och returkartong blir det nytt papper eller kartong. Glaset blir nytt g...

 • Hygienisk verksamhet (stickande/skärande), bassängbad, undervisningsverksamhet, solarium, med mer - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-13 11:37

  Denna tjänst kan användas för att anmäla en verksamhet enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt solarier. Den omfattar följande verksamheter: Hygienisk verksa...

 • Kemisk bekämpning, spridning, enl. 40 §, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 11:31

  Med denna blankett kan du ansöka om tillstånd för spridning av kemisk bekämpning enl. 40 § SFS 2014:425. Tillstånd från kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 om...

 • Kemiska bekämpningsmedel, spridning, enl. 41 § - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:48

  Med denna blankett kan du anmäla spridning av kemiska bekämpningsmedel enl. 41 § SFS 2014:425. En skriftlig anmälan till kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 o...

 • Kompostering av hushållsavfall - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:47

  Varje svensk producerar i genomsnitt 200–250 kg hushållsavfall per år, med trädgårdsavfall 25–50 kg mer. Ungefär hälften är matavfall och annat organiskt material som man själv kan komp...

 • Kontrollansvarig - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:43

  Kontrollansvarig anmäls i samband med att du söker bygglov. Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena skall kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunska...

 • Köldmedier - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:49

  Köldmedier används ibland annat kylskåp, frysar, mjölktankar, värmepumpar och luftkonditioneringar. De kan innehålla ämnen som bryter ner ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten. Återkommand...

 • Livsmedel

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-03-12 15:40

  För att vi ska må bra är det viktigt att maten håller den kvalitet den ska i affären eller på restaurangen. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

 • Livsmedelsanläggning, avregistrering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-06 10:30

  Företagare eller privatpersoner som vill avregistrera en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö i Sala-Heby.

 • Livsmedelsanläggning, registrering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-13 13:16

  Företagare eller privatpersoner som vill starta eller överta en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö Sala-Heby innan verksamheten kan starta. Registreringen är knuten t...

 • Lotteritillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-17 14:54

  Ideella föreningar kan anordna lotterier. Kultur- och fritidskontoret är myndighet för registrering, tillstånd och tillsyn när det gäller lotteriärenden som redovisas i Sala kommun. Tillsynen gäll...

 • Marknadsplats - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-27 14:44

  Här kan du ansöka om marknadsplats hos LG-Marknader AB som är Sala kommuns entreprenör för höst- och vintermarknaden i Sala. Vintermarknaden äger rum den 4:e veckan i februari (fredag och lördag) ...

 • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:52

  För att starta, ändra eller bedriva många typer av verksamheter krävs en anmälan alternativt tillstånd enligt miljöbalken. Energianläggningar, mekaniska verkstäder, avloppsreningsverk, avfallsanlä...

 • Miljöfarlig verksamhet, djurhållning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-29 15:31

  Om du ska starta ny verksamhet med djur eller utöka din befintliga djurhållning ska du anmäla det till kommunen om djurantalet överstiger 100 djurenheter. Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen om ...

 • Muddring

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-25 14:52

  Muddring är en av flera vattenverksamheter - åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Generellt krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet.

 • Orm inom detaljplan, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 13:52

  För att få hålla orm inom ett område som är detaljplanelagt/tätbebyggt behöver du tillstånd från bygg- och miljönämnden i Sala eller miljö- och byggnämnden i Heby. Tillståndskravet baserar sig på ...

 • PCB-sanering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 11:29

  PCB (polyklorerade bifenyler) är farligt för miljön och människors hälsa, det användes tidigare i byggnadsmaterial men är förbjudet sedan 1970-talet. PCB läcker fortfarande ut från exempelvis fog- ...

 • Receptfria läkemedel

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-11 15:36

  Bygg och miljö Sala-Heby kontrollerar försäljningen av receptfria läkemedel utanför apotek i Sala och Heby kommuner. Innan du påbörjar detaljhandel med receptfria läkemedel måste du anmäla detta ti...

 • Sanering, kvicksilverförorenade avloppsrör - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-25 15:13

  När en tandläkarpraktik ska läggas ner eller flytta ska avloppsledningar saneras från kvicksilver. Det är viktigt att saneringen görs på rätt sätt av en erfaren saneringsfirma. Innan saneringen ut...

 • Serveringstillstånd

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-11 15:36

  Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring p...

 • Skadedjur

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:39

  Enligt miljöbalken ska bostäder m.m. hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Skadedjur är de djur som orsakar olägenhet för människor eller medför risk för olägenhet, till exempel råttor och in...

 • Slamtömning, uppehåll, obebodd fastighet - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-20 16:03

  Har du frågor kring uppehåll i slamtömning kontakta kundtjänst, 0224-74 75 91

 • Solpaneler och solvärme - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-04 08:48

  Inom planlagt område behövs bygglov om " byggnaden byter färg eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt". Om solpaneler eller solvärmeanl...

 • Störning, miljö och hälsa - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-06 10:15

  Anmälan Samhällsbyggnadsutskottet och bygg- och miljönämnden handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö. En anmälning...

 • Teknisk beskrivning för VA-installation

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:44

  I samband med att du gör en anmälan rörande ändring eller nyinstallation av vatten och avlopp kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel. Ju fler det...

 • Teknisk bilaga för bygglovsansökan och anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-26 13:43

  I samband med att du söker bygglov kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel. Ju fler detaljer du kan ge inför handläggningen av ditt ärende desto b...

 • Tillsynsavgifter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-03-13 09:31

  En sammanställning av gällande taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, försäljning av receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen gällande f...

 • Tobak

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-11 15:36

  1993 kom tobakslagen (SFS 1993:581) som behandlar rökning i offentliga lokaler och på vissa områden utomhus. Sedan dess har flera ändringar i tobakslagen trätt i kraft, och från och med 1 juni, 200...

 • Tobaksvaror, försäljning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-11 15:36

  Den som vill bedriva försäljning av tobaksvaror måste enligt tobakslagen göra en anmälan till kommunen innan försäljningen startar. Syftet är att förhindra att minderåriga köper tobak och att begrä...

 • Torghandelsplatser - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 14:22

  Sala har torghandel helgfria dagar (även dag före helgdag), samt alla dagar under tiden 16-24 december. Försäljningen pågår normalt mellan kl.08.30-18.00. Torghandlare kan antingen hyra en tillfäll...

 • Ventilationskontroll

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-29 08:58

  Bostäder, skolor och lokaler ska ha en tillfredsställande inomhusmiljö. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har en viktig roll för att uppfylla detta mål.

 • Verksamhet, miljöfarlig, övertagande/överlåtelse - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-25 15:01

  Många verksamheter som bedrivs i samhället påverkar vår miljö. Dessa verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndigheter för de verksamheter som ...

 • Villkorsbesked - Begäran

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 13:33

  Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd kan i ett villkorsbesked begära att få veta om byggnadsåtgärderna som planeras kan medföra följdkrav, eller kanske vilken dokumentation och vilka h...

 • Ägarförhållanden, ändrade (enl. alkohollagen) - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-11 15:36

  Alkohollagen kräver anmälan till kommunen om ändrade ägarförhållanden i företag som bedriver verksamhet med servering av alkohol. Ändrade ägarförhållanden innebär en ändrad krets av personer med be...