Kategori

Grundskola

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2018-09-28 13:33
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Fritidshem

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-04-12 10:43

  Fritidshem, som även kallas skolbarnsomsorg, är en verksamhet som är ett komplement till hemmet och skolan. Barn till och med 13 år, vars föräldrar arbetar eller studerar, har rätt till fritidshems...

 • Fullmakt SchoolSoft

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-26 14:42

  Fullmakt för exempelvis familjehem och gode män för åtkomst till SchoolSoft. 

 • Förskoleklass

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-01-08 13:24

  Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Skolplikt gäller alltså för barn från höstterminen det år de fyller sex år (jfr dock nedan). Verksamheten omfattar cirka fem timmar per dag o...

 • Grundskolor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-09-19 16:51

  Totalt i kommunen finns 13 grundskoleenheter, varav fem ligger i Sala tätort. Det finns ca 270 barn i förskoleklass (6-åringar) och ca 2 500 elever i grundskolan.

 • Inkomstuppgift, barnomsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 14:01

  Den största delen av kostnaderna för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalas gemensamt av alla via skatten. En del av kostnaderna betalas ändå direkt av vårdnadshavarna via avgi...

 • Ledighet, elev - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 16:02

  Om en elev behöver ledigt från skolan ska en skriftlig anmälan lämnas in till skolan. Mentor/klassföreståndare kan bevilja upp till tio dagar ledighet per läsår. Exakt antal dagar som mentor/klassf...

 • Lov och ledigheter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-22 07:58

  Vårt uppdrag är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, enligt skolans mål som finns i läroplanen. Därför är det viktigt att eleverna är på plats i skolan och tar del av det som sker där. ...

 • Plats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 13:54

  Med denna blankett kan du ansöka om plats i förskola, fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. För mer information om vilka förskolor i som finns i Sala kommun se dokumentbilagorna. I kommunens fö...

 • Plats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Uppsägning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 13:55

  Uppsägning ska alltid ske för att avtalet ska upphöra att gälla. Avtalstiden utgår för barn i förskoleåldern två månader efter uppsägning. För skolbarnsomsorg utgår avtalstiden en månad efter uppsä...

 • Plats, förskoleklass, byte - ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-01 08:53

  Alla barn som fyllt eller fyller sex år under året inbjuds till förskoleklass från höstterminen. Verksamheten är kostnadsfri och sedan höstterminen 2018 obligatorisk. Den omfattar cirka fem timmar ...

 • Schema, vistelsetider i förskoleverksamhet och fritidshem - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 14:00

  Här kan du anmäla schema för ditt barns vistelsetider i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem). Det skall alltid finnas ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Blanke...

 • SchoolSoft - Inloggning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-10 13:50

  Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.&n...

 • Skolgång vid annan skolenhet - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-13 08:34

  Denna tjänst används 1/ om ni önskar byta skola inom Sala kommun och detta ej beror på att barnet flyttat (ändrat folkbokföring). Vid flytt används blanketten Ansökan om skolplacering. 2/ om n...

 • Skolplacering - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-16 15:14

  Denna tjänst används 1/   om ni flyttat till Sala kommun och har önskemål om skola för ert barn. Om ni ej har önskemål om skola, blir ni automatiskt placerade. Besked kommer så snart möjl...

 • Skolstart vid särskilda förhållanden, ansökan om

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-04 12:46

  Under särskilda förhållanden kan ett barns skolstart utformas på andra sätt. Med ”särskilda förhållanden” menas att det skulle passa barnet bättre med tidigare eller senare skolgång. ...

 • Utflyttningsanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-30 15:36

 • Utvecklingssamtal, IUP

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 16:01

  Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP) som skrivits i samarbete med elev och föräldrar. Lärarna har regelbundet enskilda samtal med elever kring kunskapsmål och sociala mål.