StartBygga, bo och miljöVatten och avlopp
Kategori

Vatten och avlopp

Publicerad 2017-06-22
Uppdaterad 2018-10-01 09:14
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Abonnemangsavgifter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-08 09:17

  Som boende i Sala kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är du en del av vårt VA-kollektiv vilket betyder att du tillsammans med andra anslutna gemensamt äger de allmänna VA-anläggnin...

 • Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-07 13:00

  Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp kan du göra en intresseanmälan genom att kontakta teknisk handläggare på Samhällstekniska enheten.

 • Autogirobetalning för vattenabonnemang - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-24 10:43

  Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro. Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektr...

 • Avlopp, enskilt - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-18 16:02

  Fastigheter som ligger på landsbygden saknar ofta möjlighet att koppla sitt avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet. På dessa fastigheter måste avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk oc...

 • Dagvatten

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-07-18 10:28

  Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan och orsakas huvudsakligen av hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar och parkeringsplatser.

 • Eget dricksvatten

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:44

  Bor man utanför tätorterna har man i regel en enskild brunn eller en gemensam brunn med närboende. Olika krav ställs på vatten beroende på vad det ska användas till. Det är vanligt att brunnsvatten...

 • Grundvatten

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-01-25 13:08

  Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer och bergets sprickor är helt vattenfyllda. Länets största förekomster av grundvatten finns i rullstensåsar.

 • Kemisk bekämpning, spridning, enl. 40 §, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 11:31

  Med denna blankett kan du ansöka om tillstånd för spridning av kemisk bekämpning enl. 40 § SFS 2014:425. Tillstånd från kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 om...

 • Kommunalt avlopp

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-01-02 15:50

  Av kommunens befolkning är 15 600 personer anslutna till kommunens avloppsreningsverk. Mängden avloppsvatten som renas är cirka 3,6 miljoner kubikmeter per år. För att transportera avloppsvattnet t...

 • Kommunalt dricksvatten

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-07 13:31

  Sala kommun har sex vattenverk. Det största verket finns vid Knipkällan i Badelundaåsen. Från Knipkällan tas över 90 procent av allt vatten som levereras till de som är anslutna till den kommunala ...

 • Kompostering av latrin, urinsortering - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-25 14:34

  Kompostering av latrin Latrin från en torr toalett måste tas omhand på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Detta sker enklast genom att materialet komposteras. Separat omhände...

 • Mer om bevattningsförbudet 2019-06-14

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-14 08:44

  Här samlar vi frågor och svar angående bevattningsförbudet. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att ringa kontaktcenter: 0224-74 70 00 eller skicka din fråga till samhallsbyggnad@sala....

 • Om vattnet i din brunn sinar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-07-17 10:48

  En grävd brunn är anlagd i ett ytligt grundvattenmagasin, ofta till ett djup av runt 5-6 meter och är därför känslig för om grundvattenytan höjs eller sänks. Detta kan leda till dålig vattentillgån...

 • Reduktion av VA-avgift vid onormal vattenförbrukning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-14 11:11

  Fastighetsägaren ansvarar för allt vatten som levereras till fastigheten men vid avvikelse av normalförbrukningen, dolt läckage, kan under vissa förutsättningar en reduktion av va-avgifter bli aktu...

 • Teknisk beskrivning för VA-installation

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:44

  I samband med att du gör en anmälan rörande ändring eller nyinstallation av vatten och avlopp kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel. Ju fler det...

 • Teknisk bilaga för bygglovsansökan och anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-26 13:43

  I samband med att du söker bygglov kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel. Ju fler detaljer du kan ge inför handläggningen av ditt ärende desto b...

 • Vattenanläggningar, studiebesök - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-05-12 07:31

  Kommunen tar emot besökare och informerar om kommunens vattenanläggningar.

 • Vattenskyddsområden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-07-25 16:24

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För att skydda dricksvattnet finns både nationella mål och EU-direktiv som anser att alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer alte...

 • Ändring av vatten- och avloppsabonnemang vid ägarbyte - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-07 11:19

  Samhällsbyggnadskontoret är administrativt ansvarig för vatten och avlopp inom kommunen och vid en ändring eller uppsägning måste du som fastighetsägare meddela oss detta. När du till exempel har s...