Kategori

Sjöar och vattendrag

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2016-04-26 07:53
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Grundvatten

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-01-25 13:08

  Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer och bergets sprickor är helt vattenfyllda. Länets största förekomster av grundvatten finns i rullstensåsar.

 • Gruvans vattensystem

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-08-04 08:45

  I Salatrakten finns det många sjöar och våtmarker. Under senare delen av 1400- och början av 1500-talet började man dämma upp sjöar och våtmarker för att få vattenkraft till hyttorna, smältverken o...

 • Kalkning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-28 10:56

  Eldning av kol, olja och andra fossila bränslen har orsakat utsläpp av svavelföreningar som förorsakat försurning av många av våra sjöar och markområden i Sverige. Utsläppen av försurande ämnen har...

 • Muddring

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-25 14:52

  Muddring är en av flera vattenverksamheter - åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Generellt krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet.

 • Vattendirektiv

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-01-25 13:48

  Den svenska vattenförvaltningen har sitt ursprung i ett EU-direktiv från 2000 och infördes i svensk lagstiftning 2004. Tillämpningen innebär att alla vatten ska ha en "god status" senast 2015 och a...