StartBygga, bo och miljöNaturvård, parker
Kategori

Naturvård, parker

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2018-10-01 09:19
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Allemansrätten

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-28 10:58

  Allemansrätten är en urgammal sedvanerätt som i vår tappning här i Sverige är unik. Allemansrätten som begrepp fanns inskriven i den gamla naturvårdslagens första paragraf "Naturen är tillgänglig f...

 • Biologisk mångfald i våra grönområden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-28 10:54

  Som säkert alla har märkt så har vi inom stadens hägn många olika sorters parker och grönområden. Parker som har olika syften och funktion till trevnad och nytta för inte bara människorna i staden ...

 • Blomsterprogram

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-09-08 10:18

  Sala kommun har ett uppskattat blomsterprogram som innefattar vårlök, vårplanteringar, sommarblommor och höstplanteringar. Vi har även ett flertal vackra perennplanteringar.

 • Fiske

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-12-14 10:09

  För att kunna fiska i sjöarna runt om i Sala kommun måste du köpa ett fiskekort. Här finns fiskekort för dig som vill kunna fiska under en dag på semestern, för dig som har sommarstuga i trakten oc...

 • Grundvatten

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-01-25 13:08

  Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer och bergets sprickor är helt vattenfyllda. Länets största förekomster av grundvatten finns i rullstensåsar.

 • Gruvans vattensystem

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-08-04 08:45

  I Salatrakten finns det många sjöar och våtmarker. Under senare delen av 1400- och början av 1500-talet började man dämma upp sjöar och våtmarker för att få vattenkraft till hyttorna, smältverken o...

 • Kalkning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-28 10:56

  Eldning av kol, olja och andra fossila bränslen har orsakat utsläpp av svavelföreningar som förorsakat försurning av många av våra sjöar och markområden i Sverige. Utsläppen av försurande ämnen har...

 • Kemiska bekämpningsmedel, spridning, enl. 41 § - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:48

  Med denna blankett kan du anmäla spridning av kemiska bekämpningsmedel enl. 41 § SFS 2014:425. En skriftlig anmälan till kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 o...

 • Kommunens skogsbruk

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-10 12:50

  Sala kommun planerar sitt skogsägande utifrån ett landskapsperspektiv med det övergripande målet att naturvård, rekreation och ekonomiskt skogsbruk ska förenas för att ge ett långsiktigt hållbart n...

 • Lekplatser

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-08-24 08:41

  I Sala tätort finns det en stor lekpark i Stadsparken som till stor del är tillgänglig för alla barn. Här finns många roliga saker att upptäcka och göra för alla åldrar. Utöver detta finns det samm...

 • Muddring

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-25 14:52

  Muddring är en av flera vattenverksamheter - åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Generellt krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet.

 • Naturområden, naturreservat, nationalpark

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-07-02 12:41

  Salas vackra natur bjuder på många smultronställen - Färnebofjärdens nationalpark med ett unikt älvlandskap, Svartådalen med slåtterängar och våtmarker samt regionens många sjöar som bjuder på härl...

 • Naturvård

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-28 10:51

  Bygg- och miljöförvaltningens kommunekolog jobbar med naturvårdsfrågor i Sala kommun. Förutom handläggning av bland annat täkt- och strandskyddsärenden som utförs både i Sala och Heby kommuner, så ...

 • Revisionsrapport från FSC® (FSC-C005824)

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-07-02 12:37

  Anmärkningar som Sala kommun fått i samband med senaste revision. Rapporten i sin helhet är publicerad på FSC®:s webbplats.

 • Skogsbruk (FSC®) - Klagomålsrutin

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 12:48

  FSC® står för "Forest Stewardship Council®", som enklast kan översättas till "skogsförvaltningsrådet". De är en internationell medlemsorganisation som verkar för et...

 • Stadsparken

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-07-31 13:26

  Få områden i Sala har en så offentlig karaktär som just Stadsparken. Den är öppen för allmänheten året om och dygnet runt. Så har det varit sedan parkens tillkomst på 1920-talet. I försköningsnämnd...

 • Terrängkörningslagen, dispens - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-10 09:32

  Terrängkörningslagen är en så kallad förbudslag som i grunden förbjuder all körning med motordrivet fordon i terrängen. Med terräng menas all mark utanför byggd väg. I lagen finns ett antal genere...

 • Trädfällning, kommunal mark - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-26 15:48

  Här kan du anmäla behov av trädfällning på kommunens mark och där det föreligger risk eller annan olägenhet för person eller egendom. Träd som står så till att de kan falla på hus, väg eller gångv...

 • Vattendirektiv

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-01-25 13:48

  Den svenska vattenförvaltningen har sitt ursprung i ett EU-direktiv från 2000 och infördes i svensk lagstiftning 2004. Tillämpningen innebär att alla vatten ska ha en "god status" senast 2015 och a...