Kategori

Bygglovsprocessen

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2016-04-25 10:13
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Bygglov, marklov, rivningslov - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-18 10:34

  Bygglov behövs enligt Plan- och bygglagen för nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad av hus plank med mera inom en fastighet. I varje kommun regleras förutsättningarna gällande byggrätten för fastighete...

 • Förhandsbesked - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-18 10:34

  Förhandsbesked innebär en lämplighetsprövning för nybyggnation på en utpekad plats, d.v.s. en lokaliseringsprövning. Syftet är att byggherren/sökande ska kunna få ett första besked för att kunna fo...

 • Grannars möjlighet att påverka

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:53

  Som granne har du möjlighet att påverka ett beslut om bygglov, till viss del. Kommunen fattar beslutet, men den ska också ta ställning till de synpunkter som inkommit vid så kallande grannyttranden...

 • Kontrollansvarig - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:43

  Kontrollansvarig anmäls i samband med att du söker bygglov. Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena skall kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunska...

 • Svartbygge, olovligt byggande

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:59

  När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov är det olovlig åtgärd. Den som byggt utan lov kan åläggas att riva byggnad som uppförts eller återställa byggnader...

 • Teknisk bilaga för bygglovsansökan och anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-18 10:43

  I samband med att du söker bygglov kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel. Ju fler detaljer du kan ge inför handläggningen av ditt ärende desto b...

 • Tomtkö, Sala kommun - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-13 14:22

  Den som önskar tomt eller småhus genom kommunens förmedling skall vara registrerad i kommunens tomt- och småhuskö. Fördelning av tomter och småhus sker efter den turordning i vilken sökande registr...

 • Villkorsbesked - Begäran

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 13:33

  Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd kan i ett villkorsbesked begära att få veta om byggnadsåtgärderna som planeras kan medföra följdkrav, eller kanske vilken dokumentation och vilka h...