StartBygga, bo och miljöBygga nytt, ändra eller riva
Kategori

Bygga nytt, ändra eller riva

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2018-10-01 10:13
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Altan, uteplats, skärmtak

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-05-30 23:02

  Om du ska bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats finns det möjlighet att du kan få göra det utan att söka bygglov. Dels krävs det att du har ett en- eller tvåbostadshus (innefattar ...

 • Avfall, mellanlagring - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:29

  Om du ska mellanlagra annat avfall än farligt avfall och om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle väger 10-10 000 ton ska du anmäla det till kommunen. Är den totala mängden mer än 1...

 • Avgifter, taxor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:59

  För bygglov- och anmälningsärenden tas det ut en avgift enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgiften varierar beroende på vad ärendet gäller och storleken på det som ska byggas.

 • Bryggor och sjöbodar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-28 11:02

  Det finns en rad lagliga regler och principer som berör strandskyddet och bryggor. Dessa kan vara svåra att hitta och tolka för den som vill bygga en brygga.

 • Bygga inom strandskyddat område, dispens - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-28 16:00

  Om man vill bygga inom strandskyddat område krävs dispens från kommunen. Detta gäller alla typer av byggnationer i strandmiljöer, såväl husbyggnation som bryggor. Även all grävningsverksamhet, alla...

 • Bygglov, marklov, rivningslov - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-27 12:04

  Bygglov behövs enligt Plan- och bygglagen för nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad av hus plank med mera inom en fastighet. I varje kommun regleras förutsättningarna gällande byggrätten för fastighete...

 • Bygglovsrådgivning - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-27 10:09

  Kommunen erbjuder bygglovsrådgivning för dig som funderar på att bygga om, bygga till eller bygga nytt. Vid bygglovsrådgivningen får du träffa en av byggenhetens handläggare och får reda på sådant...

 • Byggnadsarbete enligt Plan- och byggförordningen - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 10:28

  Om du vill installera en eldstad, väsentligt ändra konstruktionen i ditt hus, bygga komplementbyggnad 25 m², bygga till huvudbyggnad 15 m², inreda ytterligare bostad i enbostadshus eller ...

 • Friggebod, attefallshus

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:59

  Det krävs inte bygglov för att bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som f...

 • Förhandsbesked - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 14:46

  Förhandsbesked innebär en lämplighetsprövning för nybyggnation på en utpekad plats, d.v.s. en lokaliseringsprövning. Syftet är att byggherren/sökande ska kunna få ett första besked för att kunna fo...

 • Grannars möjlighet att påverka

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:53

  Som granne har du möjlighet att påverka ett beslut om bygglov, till viss del. Kommunen fattar beslutet, men den ska också ta ställning till de synpunkter som inkommit vid så kallande grannyttranden...

 • Komplementbyggnader

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:59

  Om du vill bygga en komplementbyggnad på upp till 25 kvadratmeter inom detaljplan behöver du göra en anmälan, men det behövs ingen bygglovsansökan. Utanför område med detaljplan krävs det heller in...

 • Kontrollansvarig - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:43

  Kontrollansvarig anmäls i samband med att du söker bygglov. Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena skall kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunska...

 • Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer, fornlämningar - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-03 11:29

  I Sala och Heby kommuner finns många vackra och värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer som behöver särskild uppmärksamhet och omsorg vid om- eller tillbyggnad. Enligt Plan- och bygglagen ska f...

 • Marklov

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:59

  Marklov kan krävas vid schaktning eller fyllning inom ett område med detaljplan. Det kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan...

 • Metaller i marken från gruvans drift

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-25 14:53

  En gång i tiden var Sala Silvergruva en av Sveriges viktigaste och mäktigaste platser. Gruvan satte Sala på kartan och gjorde vår mark unik. Och unik är den än idag. Lämningarna efter gruvdriften p...

 • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:52

  För att starta, ändra eller bedriva många typer av verksamheter krävs en anmälan alternativt tillstånd enligt miljöbalken. Energianläggningar, mekaniska verkstäder, avloppsreningsverk, avfallsanlä...

 • Mur och plank

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-12-28 08:33

  Det krävs bygglov för att bygga plank och murar. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konst...

 • Ovårdade tomter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-10 14:17

  När det handlar om tillsynen om kommunens ovårdade tomter så ligger den hos Bygg och miljö Sala-Heby. Enligt Plan- och bygglagen ska byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick.

 • PCB-sanering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 11:29

  PCB (polyklorerade bifenyler) är farligt för miljön och människors hälsa, det användes tidigare i byggnadsmaterial men är förbjudet sedan 1970-talet. PCB läcker fortfarande ut från exempelvis fog- ...

 • Riva, rivningslov

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:59

  Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad (även stommen). Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av...

 • Solpaneler och solvärme - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-04 08:48

  Inom planlagt område behövs bygglov om " byggnaden byter färg eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt". Om solpaneler eller solvärmeanl...

 • Svartbygge, olovligt byggande

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:59

  När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov är det olovlig åtgärd. Den som byggt utan lov kan åläggas att riva byggnad som uppförts eller återställa byggnader...

 • Teknisk beskrivning för VA-installation

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:44

  I samband med att du gör en anmälan rörande ändring eller nyinstallation av vatten och avlopp kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel. Ju fler det...

 • Teknisk bilaga för bygglovsansökan och anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-26 13:43

  I samband med att du söker bygglov kan du bifoga den här blanketten där du beskriver din byggnadsåtgärd ur teknisk synvinkel. Ju fler detaljer du kan ge inför handläggningen av ditt ärende desto b...

 • Tomtkö, Sala kommun - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-13 14:22

  Den som önskar tomt eller småhus genom kommunens förmedling skall vara registrerad i kommunens tomt- och småhuskö. Fördelning av tomter och småhus sker efter den turordning i vilken sökande registr...

 • Villkorsbesked - Begäran

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 13:33

  Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd kan i ett villkorsbesked begära att få veta om byggnadsåtgärderna som planeras kan medföra följdkrav, eller kanske vilken dokumentation och vilka h...

 • Villor och flerfamiljshus

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-12-27 15:01

  Det finns vissa undantag från bygglovskravet om du har ett en- eller tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader med mera utan bygglov.