StartBygga, bo och miljöAvfall och återvinning
Kategori

Avfall och återvinning

Publicerad 2016-07-15
Uppdaterad 2018-10-01 10:42
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Användning av massor/avfall för anläggningsändamål - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-21 11:24

  Det är enligt miljöbalken förbjudet att utan anmälan använda avfall till anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa. Om...

 • Avfall, mellanlagring - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:29

  Om du ska mellanlagra annat avfall än farligt avfall och om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle väger 10-10 000 ton ska du anmäla det till kommunen. Är den totala mängden mer än 1...

 • Avfall, sopsortering - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-10-03 14:08
 • Avgifter och regler, abonnemang

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-10-03 15:17

  Avfallshanteringen i Sala kommun sköts av VafabMiljö.

 • Cistern, skrotad - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-18 15:59

  Om en cistern avses att inte användas för förvaring av olja eller diesel ska detta anmälas skriftligt till Bygg och miljö Sala-Heby så cisternen kan tas ur cisternregistret. Cisternen ska antingen...

 • Farligt avfall från företag

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-25 14:57

  Visst avfall anses vara så pass farligt för miljö och/eller hälsa att det är klassat som farligt. Farliga egenskaper är exempelvis cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittför...

 • Grovavfall, hantering - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 14:05

  Av det som lämnas till Återbruket-Returen kan ca 85 % återvinnas som material eller som energi. Av tidningspapper, wellpapp, och returkartong blir det nytt papper eller kartong. Glaset blir nytt g...

 • Hämtning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-30 11:40

  VafabMiljö sköter sop- och latrinhanteringen i Sala kommun. Nedan hittar du länkar med information om sophämtning och latrinhämtning.

 • Kompostering av hushållsavfall - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:47

  Varje svensk producerar i genomsnitt 200–250 kg hushållsavfall per år, med trädgårdsavfall 25–50 kg mer. Ungefär hälften är matavfall och annat organiskt material som man själv kan komp...

 • Metaller i marken från gruvans drift

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-25 14:53

  En gång i tiden var Sala Silvergruva en av Sveriges viktigaste och mäktigaste platser. Gruvan satte Sala på kartan och gjorde vår mark unik. Och unik är den än idag. Lämningarna efter gruvdriften p...

 • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:52

  För att starta, ändra eller bedriva många typer av verksamheter krävs en anmälan alternativt tillstånd enligt miljöbalken. Energianläggningar, mekaniska verkstäder, avloppsreningsverk, avfallsanlä...

 • Miljöstationer

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-25 11:58

  Grovsopor lämnar du till återvinningscentralen Återbruket-Returen.

 • PCB-sanering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 11:29

  PCB (polyklorerade bifenyler) är farligt för miljön och människors hälsa, det användes tidigare i byggnadsmaterial men är förbjudet sedan 1970-talet. PCB läcker fortfarande ut från exempelvis fog- ...

 • Sanering, kvicksilverförorenade avloppsrör - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-25 15:13

  När en tandläkarpraktik ska läggas ner eller flytta ska avloppsledningar saneras från kvicksilver. Det är viktigt att saneringen görs på rätt sätt av en erfaren saneringsfirma. Innan saneringen ut...

 • Slam och latrin

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-20 15:59

  Vid åretruntbostäder ska slamavskiljare tömmas minst en gång per år i kommunens försorg. I fritidsbostäder ska tömning ske minst en gång per år i kommunens försorg om wc är ansluten till slamavskil...

 • Slamtömning, uppehåll, obebodd fastighet - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-20 16:03

  Har du frågor kring uppehåll i slamtömning kontakta kundtjänst, 0224-74 75 91

 • Verksamhet, miljöfarlig, övertagande/överlåtelse - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-25 15:01

  Många verksamheter som bedrivs i samhället påverkar vår miljö. Dessa verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndigheter för de verksamheter som ...

 • Ändring av vatten- och avloppsabonnemang vid ägarbyte - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-07 11:19

  Samhällsbyggnadskontoret är administrativt ansvarig för vatten och avlopp inom kommunen och vid en ändring eller uppsägning måste du som fastighetsägare meddela oss detta. När du till exempel har s...