StartOmsorg och hjälpEkonomi, försörjningsstöd
Kategori

Ekonomi, försörjningsstöd

Publicerad 2017-04-10
Uppdaterad 2019-01-04 10:05
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Arbetslöshet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-10-12 17:07

  Om du är 16-64 år och blir arbetslös ska du från din första arbetslösa vardag skriva in dig på arbetsförmedlingen, bli tilldelad en handläggare som tillsammans med dig skapar en handlingsplan, samt...

 • Beslut, vård- och omsorgsrelaterade avslag - Överklaga

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-07-06 11:43

  Om du vill överklaga ditt beslut (helt eller delvis) kan du få hjälp med detta av den handläggare som fattat beslutet. Överklagan skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Vård och oms...

 • Budget- och skuldrådgivning - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-07-04 10:35

  Skuldsaneringslagen ger de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller helt avskrivna och därigenom komma ur en helt hopplös situation. Det är en djupt mänsklig lag som är b...

 • Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd - ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-27 12:15

  Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- ...

 • Fondmedel, vård och omsorg - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-04 12:33

  Fonderna riktar sig till äldre personer (50 år) som bott i Sala kommun de senaste 5 åren.

 • God man för ensamkommande barn - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:37

  Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn använder du den här blanketten för att meddela ditt intresse till Överförmyndaren.

 • God man och förvaltare - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:37

  Fyll i den här blanketten om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare och lämna sedan in den till överförmyndaren.

 • Juridisk hjälp

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-10-12 16:57

  Kommunen erbjuder juridisk rådgivning inom dessa områden; Konsumentvägledning, Familjerådgivning och Familjerätt.

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-03 11:52

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Stipendier och fonder, skolor - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-24 09:39

  Skolnämnden förvaltar fyra donationsfonder som privatpersoner kan söka medel från. Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond Ingen utdelning 2019 Fonden har som syfte att dela ut bidrag för sko...

 • Ställföreträdare - Godkännande

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:38

  Om huvudmannen enligt läkarintyg förstår vad saken gäller eller om den omyndiga fyllt 16 år ska personen skriva under ett godkännande att du blir god man eller förmyndare för henne/honom. Godkännan...

 • Ställföreträdare - Åtagande

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:38

  Om du blivit tillfrågad att bli god man, förvaltare eller förmyndare till en huvudman eller en omyndig och tackar ja till uppdraget ska du skriva under att du åtar dig uppdraget. Åtagandet ska vid...

 • Vad gör en god man eller förvaltare

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-02 09:57

  Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. De...

 • Överförmyndaren - Förteckningsblankett

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:39

  Blanketten används för att redovisa huvudmannens eller den minderårigas tillgångar och skulder per det datum du förordnades som god man, förvaltare eller förmyndare. Som förälder redovisar du det ...

 • Överförmyndaren, Tingsrätten, god man eller förvaltare (från anhörig) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:44

  Enligt föräldrabalken kan den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja ...

 • Överförmyndaren, att driva rörelse för underårig - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:40

  Föräldrar får inte låta den som är under sexton år driva rörelse. Om den omyndiga har fyllt 16 år kan föräldrarna ansöka om överförmyndarens samtycke till att låta henne/ honom driva en rörelse som...

 • Överförmyndaren, avseende behov av god man eller förvaltare - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:40

  Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall g...

 • Överförmyndaren, från socialnämnden avseende barn - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:24

  Nämnden skall anmäla till överförmyndaren, om den finner att det föreligger sådana förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggan...

 • Överförmyndaren, från socialnämnden avseende behov av förmyndare - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:40

  Socialnämnden ska enligt lag anmäla till överförmyndaren om den finner att förmyndare eller medförmyndare bör förordnas för någon när förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalt...

 • Överförmyndaren, förvaltarskap - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:41

  Ansökan från god man när huvudmannens hjälpbehov har förändrats så att ett godmanskap inte längre är tillräckligt.

 • Överförmyndaren, god man eller förvaltare (egen) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:41

  Egen ansökan till Tingsrätten om god man eller förvaltare Om man vill ansöka om god man själv bör man ta kontakt med någon inom socialtjänsten eller sjukvården för att få hjälp med att fylla i bla...

 • Överförmyndaren, jämkning av ställföreträdarskap - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:42

  Egen eller anhörigs ansökan till tingsrätten om jämkning av ställföreträdarskap när utökning eller minskning av uppdraget krävs.

 • Överförmyndaren, redogörelseblankett (vanlig)

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:46

  Redogörelsen för ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare ska redovisas till överförmyndaren mellan 1 januari och sista februari varje år eller inom en månad sedan uppdraget har avslut...

 • Överförmyndaren, samtycke, mall - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:37

  Detta är en mall för dig som ska ansöka om Överförmyndarens samtycke till någon åtgärd. Överförmyndarens samtycke krävs till exempel när du som god man, förvaltare, förmyndare eller vårdnadshavare ...

 • Överförmyndaren, upphörande av ställföreträdarskap - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:43

  Ansökan om att godmanskap, förvaltarskap eller förmyndarskap ska upphöra.

 • Överförmyndaren, uttagsmedgivande (barn) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:43

  Ansökan om överförmyndarens samtycke till uttag från omyndigs konto med överförmyndarspärr.

 • Överförmyndaren, uttagsmedgivande (vuxen) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:44

  Ansökan om överförmyndarens samtycke till uttag från huvudmannens konto med överförmyndarspärr.

 • Överförmyndaren, årsräkning och sluträkning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:47

  Årsräkning ska redovisas, med verifikat, till överförmyndaren mellan 1 januari och sista februari varje år. Sluträkning ska lämnas in inom en månad sedan uppdraget har avslutats. Notera på blanket...