Förvaltningar och nämnder - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Förvaltningar och nämnder

Sala kommun • Org.enhet: Juridiska enheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala kommuns organisation av förvaltningar och nämnder består av en förvaltning och fem nämnder.1. Förvaltningar

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltnings uppgift är att vara kommunens centrala resurs i kommunövergripande frågor och ge stöd och service till kommunens olika kontor, till kommunens medborgare och näringsliv samt andra myndigheter.

Kommunstyrelsens förvaltning lyder direkt under kommunstyrelsen och innehåller nio kontor.

Barn och utbildning

På skolnämndens uppdrag och delegation ansvarar vi för kommunens hela utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Ekonomikontor

Ekonomikontoret ansvarar för utveckling, samordning och planering av kommunens ekonomi.

Kultur och fritid

Kultur- och fritid driver kultur- och fritidsverksamhet för att ge kommunens invånare möjligheter till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet.

Medborgarkontor

Sala kommuns Medborgarkontor ingår i Kommunstyrelsens förvaltning och består av enheterna för administration, juridik, information och IT.

Personalkontor

Sala kommuns personalkontor ingår i Kommunstyrelsens förvaltning och består av personalchef, förhandlare, HR-konsulter, lönestrateg och lönehandläggare.

Räddningstjänsten Sala-Heby

Räddningstjänsten Sala-Heby arbetar för invånarna i både Sala och Heby kommuner. Våra båda kommunerna har slutit ett civilrättsligt avtal, där Sala kommun förbinder sig att utföra räddningstjänsten även inom Heby kommun.

Bygg- och miljökontor

Kontoret ansvarar för kommunens verksamheter för myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet, inklusive alkoholtillstånd.

Samhällsbyggnadskontor

Kontoret ansvarar för kommunens samhällsplanering och markanvändning, underhåll, drift och utveckling av kommunens infrastruktur och resursanvändning. Verksamheten har det övergripande ansvaret för flödet av energi, vatten och material inom Sala kommun.

Vård och omsorg

Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett yttersta ansvar för invånarnas försörjning och livsföring. Genom vård och omsorg garanterar kommunen denna trygghet för invånarna genom verksamhet för att ge stöd, service och omvårdnad åt personer i Sala kommun som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation.

 • Kommunfullmäktige

  Senast uppdaterad: 2017-01-16 12:08
  Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen. De...

 • Skolnämnden

  Senast uppdaterad: 2017-01-18 16:28
  Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och det offentliga skolväsendet för barn och ungdoma...

 • Vård- och omsorgsnämnd

  Senast uppdaterad: 2016-10-10 16:03
  Vård- och omsorgsnämnden uppgift är att fullgöra uppdrag inom socialtjänsten rörande individ- och familjeomsorg samt äldre- och ha...