Sköterska och läkare - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Sköterska och läkare

Sala kommun • Org.enhet: Barn och utbildning

Senast uppdaterad: 2016-04-27

Senast uppdaterad: 2016-04-27CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Skolsköterskorna är kärnan i den medicinska delen av elevhälsan. De möter alla barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan.

Skolsköterskornas arbete är inriktat på...

  • Generella insatser som riktas till alla elever enligt ett nationellt basprogram. Det omfattar framför allt regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer 
  • Insatser riktade mot enskilda elever eller grupper. Särskilt ansvar har skolsköterskan för elever med funktionshinder och/eller olika hälsoproblem.
  • Tillsammans med skolledning och övrig elevvårdande personal arbetar skolsköterskorna med att utveckla det hälsofrämjande arbetet. Livsstilsfrågor får en allt större betydelse för hälsa, välbefinnande och allsidig utveckling.
  • Deltagande i elevvårdskonferenser för att bidra med den helhetssyn på eleven som skolsköterskan ofta besitter.
  • Samarbete med skolläkaren i form av förberedande bedömningar av elevers hälsostatus samt i enskilda ärenden. Skolläkaren är ett viktigt stöd i övergripande frågor.