Kommunalt dricksvatten

Sala kommun • Org.enhet: Reningsverket

Senast uppdaterad: 2017-06-22

Senast uppdaterad: 2017-06-22


Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala kommun har sex vattenverk. Det största verket är beläget vid Knipkällan i Badelundaåsen. Från Knipkällan tas över 90 procent av allt vatten som levereras till de som är anslutna till den kommunala vattenförsörjningen.

Vem får vatten varifrån?

  • Sala, Västerfärnebo, Salbohed, Kila och Saladamm hämtar sitt vatten från Knipkällan.
  • Ransta, Kumla, Varmsätra och Vad/Ransta by har en gemensam vattentäkt vid Härsved och Hedåker och Rosshyttan har gemensam vattentäkt i Hedåker.
  • Möklinta, Broddbo och Sätrabrunn har egna vattentäkter.

Faktauppgifter

Alla vattentäkterna är grundvattentäkter. Vattnet är genomgående av god kvalitet. Inga farliga kemikalier används i beredningen.

Av kommunens befolkning får 15 600 personer sitt vatten från de kommunala vattenverken. Årligen produceras cirka 1,7 miljoner kubikmeter ut från täkterna. I genomsnitt använder vi i kommunen cirka 170 liter per person och dygn. För att transportera ut vattnet till hushållen finns 20 mil vattenledningar nedlagda i marken.

Vattenkontroll

Kontinuerligt tas prover på vattnet i vattenverken och ute på ledningsnätet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Övervakning av vattenproduktionen sker via ett datorbaserat övervakningssystem och dygnet runt-förlagd personalberedskap som är ansluten till SOS-Alarm.

Vattenkvalitet

Hårdhetsgrad

Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader som betecknas dH. Vattnet sägs vara hårt vid 10 dH eller däröver och mjukt vid 5 dH och därunder. När du doserar tvätt- och diskmedel bör du följa rekommendationerna på förpackningen. I mjukt vatten behöver man inte använda så mycket tvätt- och diskmedel.

Fluoridhalt

Fluorid förekommer naturligt i marken och vid lämplig mängd i vattnet, 0,8-1,2 mg/l kan karies förebyggas.

Surhetsgrad (pH-värde)

Vattnets surhetsgrad anges av pH-värdet. Ett vatten sägs vara neutralt om pH-värdet är 7, surt om värdet understiger 7 och alkaliskt när värdet överstiger 7.

Tabell: Vattenkvalitet
Vattenverk dH Fluorid (mg/l) pH
Broddbo <5 <0,2 8,5-8,6
Hedåker <5 0,4-0,6 7,6-7,8
Härsved <5 0,4-0,5 7,5-7,6
Knipkällan 5 0,6-0,9 8,2
Möklinta <5 0,3 8,3
Ransta <5 0,3-0,5 8,2
Sätrabrunn 5-7 0,8-0,9 8,1

Koppar

Använd aldrig varmvatten till matlagning. Det finns risk för att koppar fäller ut från fastighetens ledningar.

Radon

Radonhalten i kommunens vatten är 20-70 Bq/l. Gränsvärdet är 100 Bq/l.

Desinfektion

För att desinficera vattnet används UV-ljus i stället för klorering vid våra vattenverk. Vid behov kan även klor användas och tillsätts då i små mängder under begränsad tid.

Missfärgat vatten

Driftstörningar på ledningsnätet i form av vattenläckage och vattenavstängningar kan ge upphov till att avlagringar lossar.

Vattenmätning

Vattenmätning hos abonnenterna sker med vattenmätare som VA-verket installerar och kontrollerar. Mätaren ska vara lätt tillgänglig för byte och avläsning. Mätaren är VA- verkets egendom men fastighetsägaren ansvarar för att den inte skadas och för att ventiler och kopplingar har god funktion.