StartAnslagstavlaKommunicering om beslut - Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten SILVERGRUVAN 1:4, Kristina 4:1 och KRISTINA 4:2
Katalog

Kommunicering om beslut - Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten SILVERGRUVAN 1:4, Kristina 4:1 och KRISTINA 4:2

Publicerad 2019-06-11
Uppdaterad 2019-06-11 13:14
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Sala kommun avser att medge strandskyddsdispens med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken (2009:532).

Bakgrund

Sala kommun har längs Långforsen, på fastigheten Silvergruvan 1:4, Kristina 4:1 och Kristina 4:2 ansökt om strandskyddsdispens för avverkning av träd på och i omedelbar anslutning till dammvallarna. Vattendraget ingår i Sala Silvergruvas vattensystem. Strandskyddet är här mellan 15 och 100 m. Ändamålet med avverkningen är att skydda dammvallarna ifrån skada som kan uppkomma om träd faller och för att förenkla framkomlighet vid genomförande av nödvändiga reparationer och andra åtgärder.

Bedömning

Motivering av strandskyddsdispens

Motiveringen till att i det här fallet ge en dispens från strandskyddet är att avverkningen behövs för att säkerställa dammvallens hållfasthet och förhindra olyckor som kan leda till skador på dammvallen. Åtgärden anses nödvändig för att förhindra att dammvallarna går i brott i händelse av vindfällen i samband med storm och i kombination med höga magasinnivåer. Eventuellt dammbrott riskerar att leda till mycket stora konsekvenser både för staden och med risk för liv och hälsa för närboende. Utöver de direkta riskerna vid vindfällen så ger åtgärden även bättre åtkomst till dammvallarna för genomförande av nödvändiga reparationer och andra förstärkningsåtgärder.

Den biologiska funktionen med stranden bedöms idag som hög då de träd som planeras att avverkas fungerar som värd åt ett stort antal insekter, fåglar och lavar. Den biologiska mångfalden kommer därför att försämras i och med att grova träd och hålträd kommer att försvinna som biotoper. När den biologiska funktionen vägs mot de konsekvenser som ett eventuellt dammbrott skulle kunna leda till så görs bedömningen att en avverkning ändå bör tillåtas.

Miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” (8) är det miljömål som närmast har bäring på den här typen av åtgärd. I det nedbrutna och tillagda 7: e regionala delmålet skriver länsstyrelsen: ”Sjöars, stränders och vattendrags stora betydelse för friluftslivet och för djur- och växtlivet värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt genom god efterlevnad av strandskyddsbestämmelserna.” Sala kommun gör utifrån det skrivna i det nedbrutna miljökvalitetsmålet den bedömningen att åtgärden inte förändrar de allemansrättsliga förhållandena på platsen.

Särskilda skäl

Med ovanstående som grund anser kommunen att det finns särskilda skäl till att bevilja en dispens för avverkning.

Synpunkter

Frågor eller synpunkter i ärendet lämnas till byggmiljo@sala.se eller Bygg- och miljö, Box 304, 733 25 Sala senast 24 juni.

Kontakt

Anna Winnersjö Edholm, Kommunekolog, 0224-74 73 91, Anna.Winnersjo.Edholm@sala.se