StartAnslagstavlaGranskning: Detaljplan för Del av Ringgatan
Katalog

Granskning: Detaljplan för Del av Ringgatan

Publicerad 2019-05-24
Uppdaterad 2019-05-24 16:16
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Kommunstyrelsens ledningsutskott har vid sammanträde 2018-05-15 beslutat att granskning ska ske för rubricerad detaljplan.

Granskning

Ett reviderat planförslag skickas ut till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré och på hemsidan. De synpunkter som kommer in under granskningen kommer att redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet innehåller även Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Granskningstid: 2019-05-27–2019-06-24

Granskningshandlingar

Synpunkter

Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Plan- och utvecklingsenheten, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se

Synpunkter senast: 2019-06-24

Kontakt

Martin Röjestål, Planarkitekt
0224-74 73 24 martin.rojestal@sala.se