StartAnslagstavlaKungörelse: meddelande om inkommen ansökan om bygglov på fastigheterna Skrået 2 och Skrået 3
Katalog

Kungörelse: meddelande om inkommen ansökan om bygglov på fastigheterna Skrået 2 och Skrået 3

Publicerad 2019-01-22
Uppdaterad 2019-01-22 13:28
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Anslås under perioden 2019-01-22 - 2019-02-15

Meddelande om inkommen ansökan om bygglov

Bygg och miljönämnden i Sala har mottagit en ansökan om bygglov för två stycken transformatorstationer på fastigheterna Skrået 2 och Skrået 3. (Dalhemsområdet)

Förslaget strider mot gällande detaljplan avseende byggnation på mark som ej får bebyggas, så kallad prickmark. Enligt plan- och bygglagen ska berörda grannar och sakägare ges möjlighet att yttra sig över en ansökan som strider mot detaljplanen.

Eventuella synpunkter ska inlämnas senast 15 februari 2019. Skriftliga synpunkter skickas tillsammans med kontaktuppgifter till Bygg- och miljö, Box 304, 733 25 Sala eller byggmiljo@sala.se.

Handlingarna finns tillgängliga hos Bygg och miljö Sala-Heby, Stora Torget 1 i Sala.

Bygg- och miljönämnden i Sala